Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy ustawodawca zawarł w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 

Art. 38. prawa konsumenta

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

3)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 

konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Reklamacje produktów do samodzielnego montażu:

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: + 48 888 444 746.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@rapdach.pl lub telefonicznie: +48 888 444 746. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Reklamacja usługi montażu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w naszym kraju, zamawiający ma prawo reklamować usługę montażu. Warunkami poprawnej reklamacji w naszej firmie są:

1. Reklamacja usługi montażu musi nastąpić maksymalnie do trzech dni od daty zakończenia usługi montażu. 
2. Podstawą reklamacji nie mogą być przedmioty, które mogłyby być użyte przez osoby trzecie w celach wymuszenia reklamacji.
3. Każdorazowo nasi montażyści po skończonej usłudze montażu wymagają oględzin wykonanej pracy i towaru oraz wypełnienie przez zamawiającego protokołu odbioru. Protokół ten jest wykonywany w 2 egzemplarzach. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie kserokopii protokołu odbioru prac.
4. Reklamacje należy zgłosić formą pisemną na adres firmy lub elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail do swojego opiekuna zlecenia i dołączając do wiadomości adres e-mail biuro@rapdach.pl 
5. Firma Rapdach Sp. Z O.O. nie odpowiada za szkody wyrządzone przez czynniki zewnętrzne takie jak warunki atmosferyczne m.in. silny wiatr, nagła zmiana temperatur, skrajnie wysokie lub niskie jak na nasze warunki temperatury.
6. Zlecenie wraz z usługą montażu nie opłacone w całości nie podlega reklamacji.
7. Firma Rapdach Sp. Z O.O. ma 90 dni od daty wpłynięcia reklamacji na jej rozpatrzenie. 

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Postępowanie w przypadku reklamacji z powodu wykrytych wad

§1. Postanowienia ogólne

Niniejsze postanowienia mają na celu regulację zasad odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży, dostawę, montaż oraz demontaż zakupionego przedmiotu.
Sprzedający informuje, iż zgodnie z niniejszymi postanowieniami wszelkie koszty związane z dostawą, montażem lub demontażem przedmiotu zakupionego przez konsumenta obciążają kupującego.
§2. Koszty dostawy, montażu i demontażu

Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dostawą, montażem oraz demontażem zakupionego przedmiotu. Minimalny koszt związany z dostawą, montażem lub demontażem wynosi 5000zł netto dla przedmiotów o wartości do 2000zł netto.
Dla przedmiotów o wartości od 2000zł do 10000zł netto, minimalny koszt związany z dostawą, montażem lub demontażem wynosi 10000zł netto.
W przypadku przedmiotów o wartości powyżej 10000zł netto, koszty związane z dostawą, montażem lub demontażem zostaną wycenione indywidualnie, z zastrzeżeniem minimalnego kosztu wynikającego z punktów 1 i 2 niniejszego paragrafu.
§3. Ograniczenie odpowiedzialności

Sprzedający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży jest ograniczona do przypadków określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz Kodeksie Cywilnym.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania przedmiotu przez Kupującego, w tym za szkody wynikające z niewłaściwego montażu lub demontażu przedmiotu przez osoby trzecie.
§4. Zastrzeżenie

Postanowienia niniejszej umowy nie mogą naruszać praw konsumenta gwarantowanych przez przepisy prawa. W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, postanowienie to zostaje zastąpione odpowiednim przepisem prawnym, a pozostała część umowy pozostaje w mocy.


W przypadku produktów robionych na zamówienie – prefabrykowanych nie ma możliwości zwrotu towaru