Vrátenie tovaru a sťažnosti

Vrátenie tovaru a sťažnosti

Na niektoré výrobky predávané v našom obchode sa vzťahuje záruka výrobcu. Ak zistíte závadu na zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka, obráťte sa na najbližšie servisné miesto uvedené na záručnom liste alebo na webových stránkach výrobcov. Ide o veľmi rýchly reklamačný proces, ktorý vám umožní dostať vaše zariadenie späť do prevádzkyschopného stavu v čo najkratšom čase.

Upozornenie: do konca záručnej lehoty si uschovajte doklad o kúpe (účtenku alebo faktúru) a originálny obal – slúžia ako podklad pre reklamáciu.

Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy zahrnul zákonodarca do článku 38 zákona o právach spotrebiteľov.

Článok 38. Práva spotrebiteľov

Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku

3)

pri ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaný predmet vyrobený podľa špecifikácie

spotrebiteľa alebo na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

Nároky na výrobky s vlastnou montážou:

Pred vyzdvihnutím zásielky vždy skontrolujte, či nebola poškodená počas prepravy. Ak má obal viditeľné vonkajšie poškodenie, odporúčame odmietnuť prevzatie zásielky a následne nás kontaktovať na telefónnom čísle + 48 888 444 746.

Po zaplatení dobierkovej sumy a prevzatí zásielky je možné zásielku otvoriť za prítomnosti kuriéra – v prípade zistenia nezrovnalostí sa vyhotoví protokol o nezrovnalostiach, ktorý je podkladom pre neskoršiu reklamáciu.

Ak sa ukáže, že zakúpený tovar má výrobné chyby alebo nie je v súlade s opisom, postupujte podľa nižšie uvedeného reklamačného postupu:

  1. Pošlite nám výrobok, ktorý chcete reklamovať, a priložte písomné vyhlásenie, v ktorom podrobne uvediete dôvody reklamácie výrobku, formu náhrady, ako aj spiatočnú adresu a číslo účtu, na ktorý bude vrátená suma (v závislosti od rozhodnutia obchodu).
  2. Do 14 dní od prijatia sťažnosti vás budeme e-mailom alebo telefonicky informovať o jej výsledku.
  3. Ak bude vaša sťažnosť úspešná, do 7 pracovných dní od rozhodnutia vám poskytneme kompenzáciu: opravíme reklamovaný výrobok, zašleme vám nový exemplár výrobku alebo vám vrátime peniaze.
  4. Ak sa reklamácia považuje za neoprávnenú, poskytneme vám podrobné odôvodnenie prijatého rozhodnutia a do 14 pracovných dní vám na naše náklady zašleme reklamovaný výrobok. V prípade platby kreditnou kartou vám budú peniaze vrátené na vašu kartu.

V prípade pochybností nás neváhajte kontaktovať e-mailom: biuro@rapdach.pl lub telefonicznie: +48 888 444 746. Poradíme vám, ako rýchlo a bezproblémovo vybaviť vašu sťažnosť.

Sťažnosť na inštalačný servis:

V súlade s platnými zákonmi v našej krajine má objednávateľ právo podať sťažnosť na inštalačnú službu. Podmienky pre správnu reklamáciu v našej spoločnosti sú:

1. Sťažnosti týkajúce sa inštalačných služieb musia byť podané najneskôr do tri dni po ukončení inštalačnej služby.
2. Dôvody sťažnosti nemôže byť predmetmi, ktoré by mohli byť použité tretími stranami na vynútenie nároku.
3.Naši montážnici vždy vyžadujú vizuálnu kontrolu vykonanej práce a tovaru a vyplnenie preberacieho protokolu zákazníkom po ukončení montážnej služby. Tento protokol sa vyhotovuje v 2 exemplároch. Aby mohla byť reklamácia posúdená, je potrebné priložiť fotokópiu protokolu o prevzatí diela.
4.Sťažnosti by ste mali podať písomne na adresu spoločnosti alebo elektronicky zaslaním e-mailu spracovateľovi objednávky a pripojením vašej e-mailovej adresy k správe biuro@rapdach.pl
5. Spoločnosť Rapdach Sp. Z O.O. nenesie zodpovednosť za škody spôsobené vonkajšími faktormi, ako sú atmosférické podmienky, napr. silný vietor, náhle zmeny teploty, extrémne vysoké alebo nízke teploty pre naše podmienky.
6.Objednávky vrátane inštalačných služieb, ktoré neboli uhradené v plnej výške, nie sú predmetom reklamácie.
7. Spoločnosť Rapdach Sp. Z O.O. má 90 dní odo dňa prijatia sťažnosti na jej vybavenie.

Vrátenie výrobkov

V súlade s platnými predpismi máte právo vrátiť objednaný tovar bez uvedenia dôvodu do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia v rámci odstúpenia od zmluvy podľa všeobecných pravidiel v zmysle predpisov o uzatváraní zmlúv na diaľku. Toto ustanovenie sa vzťahuje len na spotrebiteľský predaj, teda platí len pre predaj fyzickej osobe, ktorá nakupuje za účelom, ktorý nesúvisí s profesionálnou alebo podnikateľskou činnosťou.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Ak chcete výrobok vrátiť:

  1. Zakúpený výrobok pošlite späť v nepoškodenom stave a v pôvodnom obale s celým obsahom.
  2. Do zásielky priložte písomné vyhlásenie, v ktorom uvediete, že chcete výrobok vrátiť, ako aj číslo účtu, na ktorý bude vrátená suma.
  3. Do 3 pracovných dní od prijatia zásielky skontrolujeme stav darovaného výrobku (či nenesie známky používania, či nie je poškodený alebo zničený, či je v pôvodnom obale so všetkým obsahom).
  4. Ak nezaznamenáme žiadne kontraindikácie, pošleme vám na vašu e-mailovú adresu informáciu o úspešnom vrátení výrobku. Vrátenie peňazí bude vykonané na priložené číslo účtu do 7 dní. V prípade platby kreditnou kartou bude vrátenie peňazí vykonané na kartu.

Ak bude vaše vrátenie výrobku zamietnuté (z dôvodu poškodenia výrobku alebo známok používania), na uvedenú e-mailovú adresu vám oznámime, že vrátenie výrobku neprijímame. Výrobok zašleme späť na uvedenú adresu na vrátenie do 7 pracovných dní, pričom uhradíme náklady na poštovné.