OZE "RAPDACH W SPÓŁDZIELNI"

Czym jest OZE?

OZE, czyli odnawialne źródła energii. W przeciwieństwie do nie odnawialnych źródeł energii takich jak: węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa, OZE występuje w przyrodzie i jego odtwarzanie trwa krócej niż przy nieodnawialnych źródłach.

Źródłem odnawialnej energii jest przyroda i procesy jakie w niej zachodzą. Dzięki czemu OZE uznawane jest za źródło energii, któremu nie grozi deficyt. Do Odnawialnych Źródeł Energi należą:

 • Wiatr: siła wiatru jest przekształcana w energię  dzięki wiatrakom. Dzięki sile wiatru łopaty turbiny wprowadzane są w ruch i wytwarzają energię;
 • Woda: czyli zapory wodne, dzięki pływom morskim i spiętrzeniom rzek zapora taka wytwarza energię elektryczną;
 • Energia geotermalna: ciepło pochodzące z ziemi, ale również z wód – energia hydrotermalna, jak i z powietrza – aerotermalna;
 • Biomasa: inaczej paliwo naturalne, takie jak słoma, drewno, biogaz i biopaliwo;
 • Energia jądrowa: energia powstała w rozpadzie jądra. Elektrownie jądrowe są najskuteczniejsze, ale niestety ich rozpowszechnienie jest nie wielkie, głównie przez duży koszt ich produkcji;
 • Słońce: dzięki panelom fotowoltaicznym promienie słoneczne przetwarzane są w energię

Niestety żadna z tych energii nie jest energią darmową. Dzieje się tak ponieważ jej producenci ponoszą koszty z wiązane z rozbudową inwestycji i utrzymaniem elektrowni. Najlepszym, a zarazem jednym z tańszych jest energia słoneczna, czyli fotowoltaika.

Odnawialne źródła energii – Rapdach

Nasza firma specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii jakimi jest słońce. W naszej ofercie znajdują cię między innymi:

Ale równierz:

Wizualizacja 3

Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Prosument lokatorski, jest to nowa forma wsparcia dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii prosument lokatorski jest są to nowe systemy rozliczenia energii elektrycznych dla części wspólnych w spółdzielniach/wspólnotach mieszkaniowych oraz Towarzystwach Budownictwa Społecznego. Oraz wsparcie do 50% inwestycji w OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Wybierając naszą firmę nie musisz martwić się „papierkową robotą” – wszystkie formalności załatwimy za Ciebie.

To właśnie spółdzielnie mieszkaniowe w małych miasteczkach mają znacząco większe możliwości, ponieważ posiadają one bardzo często więcej gruntów. Zainwestowanie w instalacje fotowoltaiczną może przynieść bardzo duże zyski. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie nadwyżki jakie wytworzy instalacja są sprzedawane do elektrowni po cenach hurtowych. Wygenerowane w ten sposób przychody można przeznaczyć na remont budynku, albo inną potrzebną inwestycje. Według aktualnych zasad spółdzielnia może odzyskać tylko 20% niewykorzystanych środków. Dzięki prosumentowi lokatorskiemu taka spółdzielnia będzie mogła odzyskać energię oddawaną do sieci. Energia będzie rozliczana miesięcznie według cen hurtowych.

Magazyn energii dla prosumenta lokatorskiego

Magazyn energii pozwala gromadzić energię, którą użyjesz po zachodzie słońca. Dodatkowym plusem takiego magazynu jest możliwość wydzielenia obwodów zasilania gwarantowanego dla części wspólnych, w praktyce oznacza to, że w takich miejscach nie musimy martwić się zanikiem prądu z elektrowni.

Magazyn może zasilić:

 1. Oświetlenie na klatkach schodowych i korytarzach;
 2. Bramy garażowe, wjazdowe oraz automatyczne furtki
 3. Serwery
 4. Domofon
 5. Carporty
solar battery storage for communities scaled.jpg
green energy 26.png

Pożyczka na efektywność energetyczną (województwo małopolskie)

 • Pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 100 tys. do 1.8 mln zł;
 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległym im podmiotom
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe;
 • oprocentowanie od 0.15% w skali roku;
 • Inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa małopolskiego;
 • Finansowane będą projekty z zakresu modernizacji elektrycznej budynków, zwiększające efektywność energetyczną o co najmniej 25% oszczędności energii końcowej, natomiast preferowane będą projekty z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej o efektywności powyżej 60%

Warunki

 • Uzyskanie wsparcia możliwe dla projektów z zakresu modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym zgodność celów projektu z celami określonymi w posiadanych przez gminę, na terenie której będzie dokonywana inwestycja, Planu gospodarki niskoemisyjnej lub Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan).
 • Warunkiem poprzedzającym realizację inwestycji i udzielenia wsparcia Ostatecznym Odbiorcom jest przeprowadzenie audytu energetycznego ex ante, mającego na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Zakres rzeczowy oraz poziom poprawy efektywności energetycznej każdej inwestycji (budynku/budynków) powinny być zgodne i wynikać z wyliczeń przedstawionych w audytach energetycznych ex-ante.
 • Pożyczka udzielana jest po pozytywnym zweryfikowaniu zgodności inwestycji z celami, na które przewidziano wsparcie oraz pozytywnym zweryfikowaniu zgodności z celami Planu gospodarki niskoemisyjnej lub Planem działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAP) na danym obszarze.

CEL FINANSOWANIA

 • Przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów;

  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynku;

  • przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;

  • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;

  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;

  • instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

 • okres spłaty: do 20 lat
 • okres karencji: do 9 miesięcy

Grant OZE

Grant OZE (odnawialne źródła energii) to obecnie jedno z najkorzystniejszych narzędzi wsparcia, z których mogą skorzystać obiekty budownictwa wielorodzinnego. Wsparcie w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów netto może znacząco skrócić czas zwrotu inwestycji do nawet mniej niż pięciu lat. Przyznanie grantu jest uzależnione od spełnienia przez inwestycję i wniosek kryteriów formalnych oraz tzw. kryteriów horyzontalnych. Należy wśród nich wskazać m.in. zgodność harmonogramu przedsięwzięcia z ramami czasowymi kwalifikowalności kosztów, brak podwójnego finansowania, spójności informacji w dokumentach czy z zasadą DNSH (zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku)

Przykładowy dokument poświadczający, że przedsięwzięcie OZE nie wyrządza poważnych szkód środowisku

Analiza ryzyka

Poradnik DNSH dla inwestorow

informacja dla inwestora grant OZE instalacja PV

analiza ryzyka
green energy 24.png

Wypłata grantu OZE

Gran OZE (odnawialne źródła energii) może zostać wypłacony, gdy inwestor przeprowadzi inwestycję i poniesie koszty zgodne z opisem we wniosku. Koniecznym warunkiem na uzyskanie zwrotu jest przedstawienie oświadczenia na minimum 5-letniej gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne udzielonej przez wykonawcę.

Po ukończeniu prac i opłaceniu wszystkich faktur, inwestor może złożyć wniosek o wypłatę grantu. Wraz z nim konieczne będzie przedstawienie umowy objęcia grantem, oświadczenie projektanta/kierownika budowy o realizacji inwestycji zgodnie z projektem, zestawienie wszystkich faktur. Kiedy mamy do  czynienia z inwestycją realizowaną w drodze przetargu konieczne jest również zestawienie wykonawców oraz podwykonawców

Terminy

Wnioski o grant OZE można składać od 01.02.2023 roku do 30.06.2026 roku. Choć ustawa nie przewiduje wyjątków skutkujących wcześniejszym zamknięciem naborów, to jednak z racji tego, że budżet wynosi 448 mln zł, nabór może zostać ograniczony przed datą końcową. Warto zatem pospieszyć się ze składaniem wniosków.

Na co można przeznaczyć grant OZE?

Dofinansowanie w formie grantu OZE przysługuje na:

 • zakup i montaż nowej instalacji OZE,
 • modernizację istniejącej instalacji OZE, pod warunkiem że po jej przeprowadzeniu moc systemu wzrośnie o minimum 25%.

W przypadku grantu OZE dotowane mogą być różnego rodzaju odnawialne źródła energii, w tym m.in. elektrownie wiatrowe czy elektrownie wykorzystujące biomasę. Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem może być jednak fotowoltaika. Doskonale sprawdza się ona w przypadku domów wielorodzinnych, które zwykle posiadają wysoko umieszczone, niezacienione, płaskie dachy nadające się do montażu paneli fotowoltaicznych. Co warto podkreślić, jak wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, grant OZE można przeznaczyć także na instalacje towarzyszące OZE – np. magazyny energii, pompy ciepła.

50%

Dofinansowanie do 50% fotowoltaiki dla spółdzielni mieszkaniowych ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO

Kwota wsparcia

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji grant OZE może pokryć do 50% kosztów wdrożenia instalacji OZE. Do kosztów kwalifikowanych wlicza się również koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE. Wysokość kosztów ustala się na podstawie faktur wystawionych na inwestora.

Trzeba jednak podkreślić, że 50% grantu OZE wylicza się w odniesieniu do kwoty netto kosztów (tj. przed naliczeniem podatku VAT). Przykładowo, jeśli przedsięwzięcie będzie kosztowało 100.000 zł brutto (z czego 18.700 zł to podatek VAT 23%) to inwestor otrzyma zwrot w wysokości 40.650 zł. Jak to wyliczyliśmy?

100.000 zł – 18.700 zł = 81.300 zł
81.300 zł * 50% = 40.650 zł

Środki mogą zostać przeznaczone na refinansowanie inwestycji – wypłaca się je na pokrycie poniesionych już kosztów. Co więcej, grantu nie udziela się na te prace, które uzyskały już inną pomoc ze środków publicznych.

Wymagane dokumenty

Wnioski o grant OZE można składać na przedsięwzięcia jeszcze nierozpoczęte. By aplikować o wsparcie należy złożyć następujące dokumenty:

Wniosek, którego wzór udostępnia BGK. Powinien on zawierać dane identyfikacyjne budynku i inwestora, liczbę lokali mieszkalnych, zakres, koszty oraz termin zakończenia prac związanych z instalacją, a także informacje obejmujące: moc systemu OZE, przewidywaną roczną produkcję energii (elektrycznej lub cieplnej) wskaźniki pozwalające na obliczenie zaoszczędzonej emisji dwutlenku węgla.
AUDYT ENERGETYCZNY z którego jasno wynika:

– zakres prac i szacowane koszty wykonania przedsięwzięcia OZE,

– moc elektryczna i cieplna instalacji OZE,

– przewidywana roczna ilość wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła.

Dokumentację projektową instalacji sporządza osoba dysponująca odpowiednimi uprawnieniami, gdyż jest to weryfikowane przez zakład energetyczny na etapie podłączenia instalacji do sieci elektrycznej.

Dokumentację projektową, która potwierdzi zakres rzeczowy przedsięwzięcia (m.in. zakres prac i koszty, ale też moc instalacji i produkcję energii. Dokumentacje powinna wykonać osoba dysponująca uprawnieniami (SEP lub UDT).
Oświadczenie, że grant OZE nie będzie służył realizacji inwestycji wspartych z już innych środków publicznych.
Dokumenty DNSH (poświadczające niewyrządzenia poważnych szkód) – analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatu.
W sytuacji, gdy grant stanowi pomoc de minimis – dokumenty niezbędne do wnioskowania w takiej formie.

Oprócz tego regulamin grantu OZE wymaga również dostarczenia:

dokumentów, poświadczających, że osoby podpisujące wniosek mogą reprezentować inwestora (np. w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę w sprawie wyboru zarządu lub wyboru pełnomocnika ds. pozyskania grantu OZE).

dokumentu potwierdzającego podpis złożony na wniosku – np. wzór podpisu poświadczony notarialnie.

metrykę danych inwestora – jeśli jest on osobą fizyczną.