• 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów handlowych (dalej „Umowa”) zawieranych przez Rapdach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ptaszkowej, adres: ul. Ptaszkowa 957, 33-333 Ptaszkowa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000765260, akta rejestrowe Spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5000 zł, REGON: 382270522,

NIP: 7343567365 (dalej „Rapdach”) z Klientami.

 1. OWS stanowią integralną część wszystkich Umów zawieranych przez Rapdach z Klientami, w tym wycen indywidualnych. OWS i Umowa ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami obowiązującymi u Klienta.

 1. OWS są podane do wiadomości Klienta poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.Rapdach.com. OWS udostępnione są w postaci elektronicznej w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie. Zawarcie Umowy z Rapdach oznacza, że Klient zapoznał się i akceptuje OWS.

  • 2. Oferty, wzorce, próbki

 1. Oferty, reklamy, cenniki i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Rapdach mają charakter wyłącznie informacyjny, a wzorce i próbki towarów prezentowane przez Rapdach mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych. Reklamy lub ogłoszenia Rapdach o oferowanych towarach, jak również prezentowane przez Rapdach wzorce i próbki towarów nie stanowią oferty, jak również zapewnień o cechach towarów sprzedawanych przez Rapdach.

2. Ceny określone w cennikach, ofertach lub wycenach są cenami netto i o ile nie wynika nic innego z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlegają powiększeniu o podatek od towarów

  1. usług (VAT) według właściwych stawek i zasad.

 1. Wycena indywidualna co do ceny jest wiążąca do dnia wskazanego w wycenie, a w przypadku braku

  1. wycenie takiego terminu, wycena jest wiążące przez okres 14 dni od dnia jej sporządzenia.

  • 3. Warunki płatności

 1. Zapłata wynagrodzenia (ceny) za zakupione towary powinna nastąpić na podstawie faktury VAT wystawionej przez Rapdach. W przypadku braku innych uzgodnień cena za towary powinna być przez Klienta zapłacona przed wydaniem towarów na rachunek bankowy Rapdach (bierze się pod uwagę datę zaksięgowania zapłaty).

 1. Klient nie jest uprawniony do dokonywania z należnej Rapdach ceny potrąceń wierzytelności, ani też do wstrzymywania się z płatnościami ceny z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z uwagi na zgłoszone wady towarów, czy też z uwagi na nienależyte wykonanie Umowy.

 1. Klient staje się właścicielem towarów w momencie całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za te towary w terminie ustalonym zgodnie z § 3 ust. 1 OWS (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej zgodnie art. 589 Kodeksu cywilnego). Jeżeli Klient nie dokona zapłaty ceny w ustalonym terminie, Rapdach według swojego uznania jest uprawniony do żądania od Klienta: zwrotu towarów, za które nie została zapłacona cena, albo zapłaty ceny za towar.

 2. Datą zapłaty przez Klienta ceny jest data uznania wpłaty na rachunku bankowym Rapdach.

 1. Jeżeli Klient opóźnia się z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury wystawionej przez Rapdach, zgodnie z § 3 ust. 1 OWS, Rapdach przysługuje według swojego uznania uprawnienie do zaliczenia zapłaty

dokonanej przez Klienta w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie i kosztów, a następnie na należności najdawniej wymagalne. W celu uniknięcia wątpliwości, na mocy powyższego postanowienia Klient zrzeka się uprawnień przysługujących mu zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego (tj. prawa do wskazania długu, który chce w pierwszej kolejności uregulować).

   • 4. Zawarcie Umowy

 1. Zamówienie powinno być złożone za pośrednictwem poczty e-mail. Zamówienie w szczególności powinno określać dokładną nazwę i adres Klienta, towary wraz z ich specyfikacją, ilość zamawianych towarów. Zamówienie może być złożone wyłącznie przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Klienta.

 1. Zamówienie, o którym jest mowa w § 4 ust. 1 OWS, dla swojej ważności musi zostać potwierdzone przez Rapdach pisemną umową, kompletną ofertą (która określa towary wraz z ich specyfikacją, ilość zamawianych towarów, termin i miejsce dostarczenia towarów, sposób wydania towarów oraz formę i termin płatności) lub poprzez wprowadzenie zamówienia na produkcję, gdy warunki umowne pomiędzy Rapdach i Klientem zostały uprzednio określone.

  • 5. Wydanie towarów

 1. Wydanie towarów Klientowi następuje na podstawie Umowy zawartej zgodnie z § 4 OWS.

 1. Z chwilą wydania towarów na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia wydanych towarów.

 1. Miejscem wykonania świadczenia przez Rapdach jest miejsce określone w Umowie.

 1. Jeżeli przewóz towarów następuje środkami transportu zapewnionymi przez Rapdach, płatność za transport jest przedmiotem indywidualnych ustaleń między Klientem i Rapdach.

 1. Klient jest zobowiązany przystąpić do rozładunku towarów niezwłocznie po przyjeździe środka transportu. Rozładunek powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednej godziny.

 1. W przypadku niedochowania terminu rozpoczęcia i zakończenia rozładunku zgodnie z ust. 5 powyżej Rapdach będzie uprawniony do:

  1. opuszczenia miejsca rozładunku; ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów oraz koszty ponownego transportu towarów obciążają Klienta, lub

  1. naliczania Klientowi kary za opóźnienie w rozładunku towarów w wysokości dwudziestu euro za każdą

godzinę opóźnienia w rozładunku towarów.

7. Bezpośrednio przy odbiorze towarów Klient zobowiązany jest starannie zbadać stan zewnętrzny i ilość wydanych towarów, w tym w oparciu o opisy zawarte na opakowaniach. W przypadku braków lub uszkodzeń, Klient jest zobowiązany przy odbiorze sporządzić z przedstawicielem przewoźnika protokół reklamacyjny. Klient powinien ten dokument bezzwłocznie przekazać Rapdach.

 1. W razie zaniechania obowiązków określonych powyżej Klient traci wszelkie roszczenia względem Rapdach z tytułu rękojmi oraz wszelkie roszczenia wynikające ze sposobu wykonania Umowy związane z ewentualnymi wadami towarów w zakresie ich stanu zewnętrznego lub braków ilościowych.

 1. Rapdach i Klient zgodnie przyznają, że termin wskazany w § 5 ust. 5 OWS jest wystarczający dla zbadania przez Klienta ilości wydanych towarów oraz ich stanu zewnętrznego.

 1. W przypadku nieodebrania towarów z przyczyn niezależnych od Rapdach, Klient i Rapdach przyjmują, że do wydania towarów doszło w dniu wystawienia przez Rapdach faktury (innej niż zaliczkowa), a od tego dnia Rapdach może

obciążyć Klienta kosztami magazynowania tych towarów. W przypadku nieodebrania towarów przez Klienta w terminie 360 dni od dnia wystawienia faktury (innej niż zaliczkowa), Rapdach i Klient przyjmują, że towary zostały przez Klienta porzucone i Rapdach ma prawo te towary zutylizować (poddać recyklingowi).

    • 6. Rękojmia, sposób wykonania Umowy

 1. Towary sprzedawane są przez Rapdach na podstawie zawartej Umowy i odpowiadają, o ile nie są wykonywane na szczególne zamówienie Klienta, właściwej Dokumentacji Techniczno-Eksploatacyjnej oraz Deklaracji Właściwości Użytkowych, a także (jeżeli dotyczy) Deklaracji Zgodności dla systemów napędzanych silnikiem lub Informacji dla Montażu Elementów Zabezpieczających dla systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek, z którymi Klient zapoznał się najpóźniej w dacie złożenia zamówienia opisanego w § 4 OWS.

 1. Klient nie może powoływać się na niezgodność zamówionych towarów ze złożonym zamówieniem lub zawartą Umową, jeżeli towary zostały wytworzone zgodnie z właściwą dla zamówionych towarów Dokumentacją Konstrukcyjno-Projektową oraz Dokumentacją Techniczno-Eksploatacyjną, Deklaracją Właściwości Użytkowych, Deklaracją Zgodności dla systemów napędzanych silnikiem oraz Informacją dla Montażu Elementów Zabezpieczających dla systemów wewnętrznych na łańcuszek i sznurek albo towary zostały wytworzone zgodnie ze szczególnym zamówieniem Klienta (zamówienie niestandardowe).

 1. Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi za wady towarów, pod warunkiem, że Klient niezwłocznie zgłosi Rapdach wady towarów.

 1. Wszelkie zgłoszenia wad towarów Klient ma obowiązek dokonywać drogą elektroniczną na adres: mateusz@rapdach.pl lub bezpośrednio opiekunowi handlowemu Rapdach, przy czym powinno to nastąpić dla zgłoszeń wynikających z:

   1. niezgodności ilościowej towarów lub wad towarów powstałych w czasie transportu, gdy za ryzyko w transporcie odpowiada Rapdach – najpóźniej w dniu wydania towarów, z zachowaniem wymogów określonych w § 5 ust. 7 OWS;

2) niezgodności towarów z zamówieniem, inne niż w punkcie 1 powyżej – najpóźniej w dniu następnym po wydaniu towarów;

 1. innych przyczyn – nie później niż do 1 dnia od ujawnienia się wady.

Rapdach i Klient przyznają, że terminy wskazane w § 6 ust. 4 OWS są wystarczające dla zbadania przez Klienta wydanych towarów i zawiadomienia Rapdach o niezgodności towarów z umową lub o wadach towarów powstałych w czasie ich transportu.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane na formularzu: „Zgłoszenie Reklamacyjne/Rękojmia/Usługi odpłatne” Rapdach dostępnym na stronie internetowej www.Rapdach.com, czego Rapdach może się domagać.

 1. Niezależnie od powyższego, Klient ma obowiązek w każdym przypadku zgłoszenia wady towarów lub zastrzeżenia co do sposobu wykonania Umowy najpóźniej przed upływem terminu rękojmi.

 1. Brak zgłoszenia wad towarów lub sposobu wykonania Umowy w terminach określonych w § 6 ust. 3, 4 i 5 OWS skutkuje utratą uprawnień (jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Klienta roszczeń) wynikających z rękojmi, jak również roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Rapdach wady towarów podstępnie zataił lub szkoda została spowodowana przez Rapdach umyślnie.

 1. Warunkiem skuteczności zgłoszenia wady towaru lub sposobu wykonania Umowy jest:

  1. sporządzenie i załączenie do formularza: „Zgłoszenie Reklamacyjne/Rękojmia/Usługi odpłatne” dokumentacji zdjęciowej wadliwego towaru, a także (jeżeli dotyczy) dokumentów, o których jest mowa w § 5 ust. 7 OWS;

  1. sporządzenie i przekazanie Rapdach (na żądanie Rapdach) zdjęć lub nagrania video dokumentującego funkcjonowanie towaru w sposób umożliwiający zidentyfikowanie wady towaru lub nienależytego

wykonania Umowy; nagranie musi być zgodne z instrukcjami Rapdach i wykonane w terminie czternastu dni od daty zgłoszenia żądania przez Rapdach,

 1. przekazanie towaru Rapdach lub według uznania Rapdach umożliwienie przedstawicielom Rapdach zbadania towaru, którego wady zostały zgłoszone.

Do czasu ostatecznego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klient jest obowiązany przechowywać dostarczony Klientowi towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne zużycie, uszkodzenie lub zniszczenie.

  1. W przypadku uznania zgłoszenia wady za uzasadnione, Rapdach powinien:

    1. usunąć wadę powstałą w dostarczonym towarze albo

    1. obniżyć cenę wadliwego towaru albo

    1. wymienić wadliwy towar, wadliwy element lub wadliwy podzespół na wolny od wad,

przy czym wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi przysługuje wyłącznie Rapdach. Obowiązki określone w § 6 ust. 8 pkt 1) i 3) OWS mogą zostać wykonane wyłącznie przez Rapdach lub podmioty wskazane bądź zaakceptowane przez Rapdach w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  1. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak towaru w ofercie handlowej Rapdach) wymiana towaru, jego elementu lub podzespołu na ten sam typ jest niemożliwa, a Rapdach w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 8 OWS podejmie decyzję o wymianie towaru, elementu towaru lub podzespołu, Rapdach wymieni towar, jego element lub podzespół na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków Rapdach określonych w § 6 ust. 8 OWS.

  1. Wykonanie przez Rapdach obowiązku opisanego w § 6 ust. 8 wyczerpuje wszelkie roszczenia Klienta powstałe w związku ze zgłoszeniem wad sprzedanego towaru lub sposobu wykonania Umowy.

  1. Rapdach nie ponosi odpowiedzialności: za wadę towaru, za nienależyte wykonanie Umowy, deliktowej – powstałej na skutek:

    1. lub w czasie rozładunku towaru,

    1. nieprawidłowego montażu lub zastosowania towaru, jeżeli czynności te Klient wykonał sam lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim, albo gdy nieprawidłowy montaż lub zastosowanie towaru zostało dokonane przez ostatecznego nabywcę towaru,

    1. zastosowania towaru przez Klienta, osoby trzecie lub ostatecznego nabywcę niezgodnie z ich parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi,

    1. nieuprawnionego dokonania zmian w towarze przez Klienta lub przez ostatecznego nabywcę towaru,

    1. błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich lub Klienta.

  1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Rapdach za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz odpowiedzialność odszkodowawcza o charakterze deliktowym, jest ograniczona do wysokości ceny sprzedaży wadliwego towaru, a w przypadku wady części składowej towaru do wysokości wartości wadliwej części składowej, chyba że Rapdach szkodę spowodował umyślnie.

  1. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Rapdach nastąpiła na skutek działania siły wyższej, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi, deliktu lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Rapdach zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane działaniami władz, klęską żywiołową, strajkami itp.

 1. Przelew jakichkolwiek wierzytelności przysługujących Klientowi względem Rapdach z tytułu wykonania zawartej Umowy wymaga uprzedniej zgody Rapdach wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

     • 7. Ochrona danych osobowych, przesyłanie danych handlowych

  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez Rapdach lub podmioty działające na zlecenie Rapdach w związku z realizacją Umów oraz w celach marketingowych związanych

z prowadzoną przez Rapdach działalnością gospodarczą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.).

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zm.) Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Rapdach lub podmioty działające na zlecenie Rapdach w związku z realizacją Umów drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym.

   • 8. Postanowienia końcowe

  1. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających na tle zawartych Umów. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze ugodowej, zostanie on poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo w Nowym Sączu. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

  1. Wszystkie Umowy poddane są wyłącznie prawu polskiemu.

  1. Rapdach i Klient w stosunkach między sobą wyłączają postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. z dnia 13 maja 1997 r.).

 1. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem zawartej Umowy dokonywane będą Klientowi na adres podany w treści złożonego zamówienia lub przy składaniu zamówienia. Klient zobowiązuje się pisemnie informować o wszelkich zmianach swoich danych adresowych. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja kierowana do Klienta na adres wskazany przy zamówieniu traktowana będzie jako skutecznie doręczona.

  1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w OWS i umowach mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych.

  1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia zawartej Umowy lub OWS okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  1. Zmiany OWS następują przez opublikowanie zmienionych OWS na stronie internetowej www.Rapdach.com.

  1. W przypadku świadczenia przez Rapdach usług OWS stosuje się odpowiednio.