OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Gwarancji (dalej „OWG”) określają wyłączne zasady gwarancji udzielonej przez Rapdach Spółkę
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ptaszkowej, adres: ul. Ptaszkowa 957, 33-333 Ptaszkowa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000765260, akta rejestrowe Spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5000 zł, REGON: 382270522, NIP: 7343567365 (dalej: „
  Gwarant” lub „Rapdach”), na towary sprzedane przez Rapdach podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub innym podmiotom niebędącym konsumentami (dalej „Klient”) objęte oświadczeniem gwarancyjnym, o którym jest mowa w § 1 ust. 4 OWG.
 2. OWG stanowią integralną część wszystkich Umów sprzedaży (dalej „Umowa”), o ile złożono Klientowi oświadczenie gwarancyjne zgodnie z § 1 ust. 4 OWG, chyba że Klient i Gwarant w zakresie tej Umowy zgodnie ustalili, że poszczególne postanowienia OWG lub OWG w całości w zakresie tej Umowy nie znajdują zastosowania.

3. Udzielając gwarancję na sprzedane towary Gwarant zapewnia zgodność sprzedanych towarów z Umową,
z zastrzeżeniem postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży Rapdach Sp. z o.o. dostępnych na stronie internetowej
www.Rapdach.com oraz postanowień OWG; w celu uniknięcia wątpliwości udzielenie Klientowi gwarancji przez Gwaranta nie stanowi zapewnienia, iż towar sprzedany na podstawie Umowy jest wolny od wad.

  1. Udzielenie Klientowi gwarancji następuje przez złożenie przez Gwaranta na piśmie oświadczenia gwarancyjnego, które określa towary objęte udzieloną gwarancją, obowiązki Gwaranta i uprawnienia Klienta (dalej „Karta Gwarancyjna”).

  1. Udzieloną gwarancją objęte są towary sprzedane przez Gwaranta na podstawie Umowy wraz ze wszystkimi częściami składowymi towarów, z zastrzeżeniem § 3 OWG.

2. Zakres gwarancji i sposób realizacji gwarancji

 1. Na podstawie OWG Gwarant gwarantuje każdoczesnemu Klientowi, że objęty gwarancją towar, który zawiera wadę produkcyjną tkwiącą w towarze w związku z czym towar nie funkcjonuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem (dalej „Wada”), będzie na żądanie Klienta przez Gwaranta wymieniony na towar wolny od wad lub naprawiony. Wybór metody realizacji obowiązków wynikających z Gwarancji przysługuje racjonalnemu uznaniu Gwaranta.

  1. Za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek wad produkcyjnych tkwiących w towarach Klientowi nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie.

  1. Gwarancją nie są objęte wymagane okresowe konserwacje i przeglądy towarów, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub użytkowania towarów oraz inne czynności, do których wykonania zobowiązany jest każdoczesny użytkownik towaru.

  1. Uprawnienia z gwarancji przysługują wyłącznie Klientowi. Uprawnienia z Gwarancji nie mogą zostać przeniesione na inny podmiotom niż Klient, a zawarte w tym zakresie przez Klienta umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Rapdach, są nieważne.

  1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji jest spełnienie przez Klienta łącznie

następujących warunków:

 1. zgłoszenia przez Klienta niezgodności towaru wymienionej w § 2 ust. 1 OWG na dostępnym na stronie

internetowej www.Rapdach.com formularzu: „Zgłoszenie Reklamacyjne/Rękojmia/Usługa odpłatna” w formie pisemnej, bezpośrednio do przedstawiciela handlowego Gwaranta,

 1. okazania Gwarantowi oryginału faktury lub paragonu zakupu zgłaszanego towaru,

 1. okazania Gwarantowi oryginału bądź kopii Karty Gwarancyjnej,

  1. dostarczenia Gwarantowi dokumentacji fotograficznej zgłaszanego towaru pozwalającej na zweryfikowanie przez Gwaranta zgłoszenia Klienta,

  1. dostarczenia towaru Gwarantowi zgodnie z § 2 ust. 7 OWG lub zapewnienia na każde żądanie Gwaranta dostępu do towaru w miejscu jego montażu.

 1. Niezgodność towaru wymieniona w § 2 ust. 1 OWG ujawniona w okresie gwarancji powinna zostać zgłoszona Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty jej ujawnienia pod rygorem utraty uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.

 1. Miejscem wykonywania przez Gwaranta obowiązków wynikających z § 2 ust. 1 OWG jest główne miejsce prowadzenia przez Gwaranta działalności gospodarczej, chyba że Gwarant uzna za właściwe wykonanie obowiązków wynikających z § 2 ust. 1 OWG w miejscu montażu towaru.

 1. Klient na żądanie Gwaranta ma obowiązek dokonać transportu towaru objętego zgłoszeniem gwarancyjnym do miejsca określonego w § 2 ust. 7 OWG.

 1. Klient dostarczając towar do miejsca określonego w § 2 ust. 7 OWG jest zobowiązany zapewnić mu odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie. Zniszczenia lub uszkodzenia towaru wynikające z jego niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia obciąża wyłącznie Klienta.

 1. W przypadku, gdy jedynie część składowa towaru jest wadliwa i daje się odłączyć od towaru, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej Gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części towaru.

11. Jeżeli wymiana towaru lub jego części na ten sam typ jest niemożliwa (np. z powodu braku towaru w ofercie handlowej Gwaranta), a Gwarant w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust. 1 OWG podejmie decyzję o wymianie towaru lub jego części składowej, Gwarant wymieni towar lub jego część na inny typ

o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta, o których jest mowa w § 2 ust. 1 OWG.

 1. Wadliwy towar lub jego część, której wymiany dokonano w ramach Gwarancji, stają się własnością Gwaranta w dniu wymiany.

 1. Gwarant nie ponosi kosztów demontażu i powtórnego montażu towaru, ani jakichkolwiek innych kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z montażem lub demontażem towaru objętego Gwarancją.

14. Okres gwarancji na towary oferowane przez Gwaranta wynosi 2 lata od daty wydania towaru z zastrzeżeniem postanowień szczególnych zawartych w Dokumentacji Techniczno-Eksploatacyjnej, i nie ulega przedłużeniu o ile strony tego wyraźnie pisemnie nie uzgodniły.

3. Wyłączenia gwarancji towarów

A. Ogólne wyłączenia gwarancji

1. W związku z treścią § 2 ust. 1 OWG, odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji w szczególności nie obejmuje wad towarów lub ich części składowych, które powstały na skutek:

 1. lub podczas transportu, załadunku, wyładunku, montażu lub uruchamiania towarów,

2) niewłaściwego składowania, używania lub użytkowania towarów, w szczególności niezgodnie z normami bezpieczeństwa, Dokumentacją Techniczno-Eksploatacyjną i innymi zaleceniami Gwaranta dla towarów objętych zamówieniem dostępnymi na stronie www.Rapdach.com,

 1. działania czynników zewnętrznych, a w szczególności pożaru, uderzenia pioruna, nadmiernie silnego wiatru, wody, soli, kwasów, anormalnych na danym obszarze warunków pogodowych,

 1. uszkodzeń mechanicznych towarów,

 1. wprowadzenia zmian do towarów, chyba że zmiany towarów były dokonane przez Gwaranta, na zlecenie Gwaranta lub za zgodą Gwaranta wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,

 1. używania lub użytkowania towarów mimo dostrzeżenia wady towaru,

 1. normalnego zużycia części towarów oraz materiałów eksploatacyjnych towarów, takich jak: uszczelki, śruby, środki smarujące itp.,

 1. naprawy lub regulacji towarów dokonanej przez podmiot inny niż Gwarant lub podmiot wskazany przez Gwaranta.

9.

Gwarancja

nie

obejmuje

nieznacznych

niezgodności parametrów technicznych towarów

określonych

 

w zaakceptowanym zamówieniu z parametrami technicznymi sprzedanych towarów, o ile sprzedane towary są

 

zgodne z właściwą dla tych towarów Dokumentacją Konstrukcyjno-Projektową i Dokumentacją Techniczno-

 

Eksploatacyjną.

    

10.

Gwarancja

nie

obejmuje

towarów lub

ich części, których na podstawie przedłożonych

dokumentów

i cech znamionowych nie można zidentyfikować jako towarów lub ich części zakupionych u Gwaranta.

11). Gwarancja nie obejmuje usługi montażu

B. Szczególne wyłączenia gwarancji

W związku z treścią § 2 ust. 1 OWG, odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji w szczególności nie obejmuje również wad poszczególnych rodzajów towarów lub ich części składowych, które zostały jako dopuszczalne wskazane w Dokumentacji Techniczno-Eksploatacyjnej dołączonej do wyrobu oraz dostępnej u przedstawiciela handlowego Gwaranta.

4. Normy

1. Zgodnie z przepisami prawa produkty oferowane przez firmę Rapdach spełniają Polskie Normy Budowlane

2. Wady produktów są klaysyfikowane według Polskich Norm Budowlanych

5. Postanowienia końcowe

 1. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających na tle zawartych Umów. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze ugodowej, zostanie on poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo w Nowym Sączu. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

 1. Wszystkie Umowy, w tym Gwarancja poddane są wyłącznie prawu polskiemu.

3. Gwarant i Klient w stosunkach między sobą wyłączają postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U.

  1. dnia 13 maja 1997 r.).

 1. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem zawartej Umowy, w tym Gwarancji będą dokonywane na adres Klienta podany w treści złożonego zamówienia lub przy zamówieniu. Klient zobowiązuje się pisemnie informować

  1. wszelkich zmianach swoich danych adresowych. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja kierowana do Klienta na adres wskazany przy zamówieniu traktowana będzie jako skutecznie doręczona.

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Umową lub OWG mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych.

 1. OWG mają odpowiednie zastosowanie do świadczonych przez Rapdach usług, w tym wykonywanych robót.

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia zawartej Umowy lub OWG okażą się nieważne, w tym na skutek zmian ustawowych, nie uchybia to ważności pozostałych jej postanowień.