Warunki Realizacji Prac

Warunki wykonania balustrady do samodzielnego montażu

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie

2. Realizacja zlecenia poprzedzona zostanie dokonaniem stosownych pomiarów przez Zamawiającego na obiektach Zamawiającego i przygotowaniem projektu balustrady przez Wykonawce. Projekt będzie zawierał także uzgodnienia między stronami więc bardzo ważne jest sprawdzenie ustaleń przez zamawiającego i zgodności projektu gdyż na jego podstawie będą produkowane poszczególne elementy których nie można zmienić/poprawić po ich wyprodukowaniu.

3. PRZEDMIOT UMOWY :
Wykonanie balustrad zgodnych z przesłanymi po pomiarach oraz zaakceptowanymi projektami przez zamawiającego i ofertą z najstarszą datą ( wysyłane drogą e-mailową )

4. TERMIN REALIZACJI :
Realizacja projektu wykonania balustrad nastąpi do 7 tygodni od momentu zaakceptowania projektów i opłacenia wymaganych zaliczek/wpłat. Sytuacje losowe nie są winą wykonawcy i mogą wpłynąć na termin realizacji.

5.ZALICZKI/WPŁATY NA POCZET ZAMÓWIENIA:
I Zaliczka na rozpoczęcie realizacji 30% wartości zlecenia, nie mniej niż 1000 pln
II Wpłata pozostałej kwoty całości wartości zamówienia – przed rozładowaniem towaru.

6.Faktura proforma , zaakceptowane rysunki (projekty) przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy.

7.Podstawą ponownej kalkulacji oferty ( Faktury Proforma ) jest projekt wykonany przez Wykonawce. Przekalkulowana oferta będzie zgodna ze stanem faktycznym.

8.Zamówienie będzie realizowane na podstawie projektu zaakceptowanego przez zamawiającego, który to prześlemy do zamawiającego po wykonanych pomiarach przez zamawiającego, przez zamawiającego, zamawiający ma obowiązek konsultować projekt z poszczególnymi wykonawcami na jego budowie którzy mają wpływ na wymiar miejsca gdzie stać ma balustrada.

9. Zamawiający zobowiązany jest poinformować o zmianach między ankietą i pomiarami, jeśli takie wystąpią. W przypadku zmian o których Wykonawca nie zostanie poinformowany a będą one miały wpływ na zamówienie dodatkowe koszty ponosi zamawiający.

10. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania wykonawcy o możliwości wejścia na budowę lub jej braku, jeśli wykonawca wcześniej zgłosił iż zamierza przyjechać z towarem.

11. Wartość wszystkich prac Wykonawcy związanych z prawidłowym wykonaniem zlecenia oraz zastosowanych materiałów została skalkulowana i ujęta w fakturze proformie stanowiącej integralną część umowy. Zwiększenie zakresu prac, zmiana ilości użytych materiałów, zmiana założeń projektowych są czynnikami które wpływają na cenę i są podstawą do re-kalkulacji zlecenia.

12. W trakcie realizacji zlecenia Wykonawca otrzymuje dostęp do obiektów dla zespołu pracowników własnych, a wszelkie ustalenia związane z przygotowaniem podłoża przez Zamawiającego zostały zrealizowane. Zamawiający udostępni wykonawcy miejsce parkingowe oraz miejsce gdzie można bezpiecznie rozładować materiał.

13. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za pracowników własnych w zakresie ochrony zdrowia i BHP w trakcie wykonywania zlecenia na obiektach budowlanych Zamawiającego.

14. Zamawiający dokona zapłaty za poszczególne etapy prac Wykonawcy a wykonawca wystawi odpowiednie dokumenty potwierdzające te wpłaty.

15. Na wykonane prace jak i wykorzystany materiał Wykonawca udziela Zamawiającemu 1 rok gwarancji.

16. Spawy konstrukcji są widoczne. Po ocynkowaniu widać miejsce spawania.

17. Przy nacisku punktowym, szyby mogą się odginać zgodnie z normami – odgięcie zależy od grubości szyby jej wielkości oraz siły nacisku.

18. Niedostatek niewidoczny z odległości 2 metrów nie jest wadą produktu.

19. Towar do momentu zapłacenia przez Zamawiającego pozostaje własnością Wykonawcy i nie podlega reklamacji.

20. Wyrażam zgodę na bezpłatne sfotografowanie obiektu. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie dla potrzeb RAPDACH Sp. z o.o. materiałów zdjęciowych z zachowaniem nienaruszenia prywatności oraz zachowania anonimowości właściciela obiektu.

21. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Nowym Sączu.

Warunki wykonania balustrady z montażem po stronie firmy RAPDACH

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie o określonym numerze

2. Realizacja zlecenia poprzedzona zostanie dokonaniem stosownych pomiarów przez Wykonawcę na obiektach Zamawiającego i przygotowaniem projektu wykonania montażu. Projekt będzie zawierał także uzgodnienia między stronami więc bardzo ważne jest sprawdzenie ustaleń i zgodności projektu gdyż na jego podstawie będą produkowane poszczególne elementy których nie można zmienić/poprawić po ich wyprodukowaniu.

3. PRZEDMIOT UMOWY :
Wykonanie i montaż balustrad zgodnych z przesłanymi po pomiarach oraz zaakceptowanymi projektami i ofertą ( kontakt mailowy )

4. TERMIN REALIZACJI :
Realizacja projektu nastąpi do 7 tygodni od momentu zaakceptowania projektów i opłacenia wymaganych zaliczek/wpłat. Opóźnienie w przygotowaniu frontu robót (miejsca realizacji zamówienia) przez zamawiającego do montażu balustrad wpływa na wydłużenie się terminu montażu. Sytuacje losowe nie są winą wykonawcy i mogą wpłynąć na termin realizacji.

5. ZALICZKI/WPŁATY NA POCZET ZAMÓWIENIA:
I zaliczka na rozpoczęcie realizacji 30% wartości zlecenia, nie mniej niż 1000 pln
II zaliczka za przywiezione materiały oraz koszty delegacji pracowników ( przed rozładowaniem towaru na budowie )
III wpłata za wykonane zlecenia (montaż) – płatne po zakończeniu prac

6. Faktura proforma , zaakceptowane rysunki przez Zamawiającego oraz ankieta pomiarowa
stanowią integralną część umowy.

7. Podstawą ponownej kalkulacji oferty ( Faktury Proforma ) jest projekt wykonany przez Wykonawce po uprzednich pomiarach i ankietach. Przekalkulowana oferta będzie zgodna ze stanem faktycznym

8. Zamówienie będzie realizowane na podstawie projektu zaakceptowanego przez zamawiającego, który to prześlemy do zamawiającego po wykonanych pomiarach, zamawiający ma obowiązek konsultować projekt z poszczególnymi wykonawcami którzy mają wpływ na wymiar miejsca gdzie stać ma balustrada.

9. Zamawiający zobowiązany jest poinformować o zmianach między ankietą i pomiarami a wykonanym przygotowaniem przed przyjazdem montażystów, jeśli takie wystąpią. W przypadku zmian o których Wykonawca nie zostanie poinformowany a będą one miały wpływ na zamówienie dodatkowe koszty ponosi zamawiający.

10. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania wykonawcy o możliwości wejścia na budowę lub jej braku, jeśli wykonawca wcześniej zgłosił iż zamierza przyjechać na montaż.

11. Wartość wszystkich prac Wykonawcy związanych z prawidłowym wykonaniem zlecenia oraz zastosowanych materiałów została skalkulowana i ujęta w fakturze proformie stanowiącej integralną część umowy. Zwiększenie zakresu prac, zmiana ilości użytych materiałów, zmiana założeń projektowych są czynnikami które wpływają na cenę i są podstawą do re-kalkulacji zlecenia.

12. W trakcie realizacji zlecenia Wykonawca otrzymuje dostęp do obiektów dla zespołu pracowników własnych, a wszelkie ustalenia związane z przygotowaniem podłoża przez Zamawiającego zostały zrealizowane. Zamawiający udostępni wykonawcy miejsce parkingowe oraz miejsce gdzie można bezpiecznie rozładować materiał.

13. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za pracowników własnych w zakresie ochrony zdrowia i BHP w trakcie wykonywania zlecenia na obiektach budowlanych Zamawiającego.

14. Zamawiający dokona zapłaty za poszczególne etapy prac Wykonawcy a wykonawca wystawi odpowiednie dokumenty potwierdzające te wpłaty.

15. Na wykonane prace jak i wykorzystany materiał Wykonawca udziela Zamawiającemu 1 rok gwarancji.

16. Spawy konstrukcji są widoczne. Po ocynkowaniu widać miejsce spawania.

17. Podłoże do montażu powinno być proste, jeśli jest inaczej wykonawca dołoży wszelkich starań aby wykonać montaż tak aby całość wyszła estetycznie. Nie bierzemy odpowiedzialności za nierówności ścian oraz podłoża przygotowanego wcześniej przez zamawiającego.

18. Wykonawca ustawia balustradę w poziomie , na życzenie klienta można wykonać spad balustrady zgodny z krzywizną balkonu. Należy to uwzględnić w rysunkach.

19. Przy nacisku punktowym, szyby mogą się odginać zgodnie z normami – odgięcie zależy od grubości szyby jej wielkości oraz siły nacisku.

20. Niedostatek niewidoczny z odległości 2 metrów nie jest wadą produktu.

21. Zamawiający zapewni montażystom dostęp do toalety i energii elektrycznej na koszt własny.

22. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Niego, zobowiązuje się do pobytu na miejscu montażu pod koniec prac. W trakcie nieobecności Zamawiającego lub osoby przez Niego upoważnionej, upoważnia On Wykonawcę do jednostronnego odbioru robót.

23. Towar do momentu zapłacenia przez Zamawiającego pozostaje własnością Wykonawcy i nie podlega reklamacji.

24. Wyrażam zgodę na bezpłatne sfotografowanie obiektu. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie dla potrzeb RAPDACH Sp. z o.o. materiałów zdjęciowych z zachowaniem nienaruszenia prywatności oraz zachowania anonimowości właściciela obiektu.

25. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Nowym Sączu.

26. Zgodnie z punktem 17 miejsce montażu powinno być przygotowane do prawidłowego wykonania instalacji. W przypadku wystąpienia sytuacji w których pracownik firmy Rapdach wykonuje czynności nie związane z bezpośrednią instalacją produktów firmy Rapdach, koszt roboczogodziny jednego pracownika tj. 150 zł netto pokrywa ZAMAWIAJĄCY

27. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez obowiązku podpisu.

Rapdach Sp. Z O.O
Ptaszkowa 957
33-333 Ptaszkowa
Tel: +48 888 444 517