Warunki Realizacji Prac

Warunki realizacji prac – Produkcja i dostawa materiałów do samodzielnego montażu

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie o danym nr FP…/…
2. Realizacja zlecenia poprzedzona zostanie dokonaniem stosownych pomiarów przez Zamawiającego na obiektach Zamawiającego i przesłaniem ich do Wykonawcy celem przygotowania propozycji wykonania samodzielnego montażu. Rysunki warsztatowe będą zawierały także uzgodnienia między stronami więc bardzo ważne jest sprawdzenie ustaleń i zgodności rysunków warsztatowych gdyż na ich podstawie będą produkowane poszczególne elementy których nie można zmienić/poprawić po ich wyprodukowaniu.
3. Wykonanie rysunków warsztatowych, produkcja, dostawa zlecenia do samodzielnego montażu wraz z samodzielnym rozładunkiem – zgodnego z przesłanymi przez Wykonawce oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego rysunkami warsztatowymi.
4. Zamawiający potwierdza iż Faktura pro forma została przedstawiona na podstawie koncepcji handlowca i zamawiającego bez oględzin i pomiarów z natury – bazując na wstępnych pomiarach Zamawiającego które to mogą ulec zmianie po doprecyzowaniu ustaleń między stronami.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia finalnej oferty cenowej po wykonaniu rysunków warsztatowych uwzględniając ofertę orientacyjną.
6. W przypadku braku akceptacji finalnej oferty cenowej Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zamówienia, ponosząc realny koszt stworzenia rysunków warsztatowych oraz czasu pracy projektanta firmy Rapdach ( Nie mniej niż 700zł netto i nie więcej niż 1500zł netto – uwarunkowane jest to złożonością zadania do wykonania)

§ 2

1. Każdorazowa zmiana założeń koncepcyjnych, zmiana projektu jest płatna 600zł netto i koszt ten pokrywa Zamawiający.
2. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania ankiety pomiarowej. Zamawiający oświadcza że informacje podane do ankiety są prawidłowe a w przypadku wystąpienia niezgodności między rzeczywistością a danymi z ankiety bierze pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuacje i zobowiązuje się pokryć dodatkowe koszta jeśli takowe wystąpią.
3. Akceptacja projektów do produkcji poprzez zamawiającego jest jednoczesną akceptacją produkcji i montażu przez Zamawiającego
4. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie rysunków warsztatowych zaakceptowanych przez zamawiającego, zamawiający ma obowiązek skonsultować projekt z poszczególnymi wykonawcami którzy mają bądź mieli wpływ na miejsce i jego wymiar, gdzie ma zostać zamontowany przedmiot umowy.
5. Rysunki warsztatowe przedmiotu umowy zostaną zatwierdzone przez głównego architekta projektu zamawiającego oraz kierownika budowy zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Zatwierdzenie to potwierdzi zgodność projektu z obowiązującymi normami i przepisami, co eliminuje potrzebę dokonywania dodatkowych obliczeń i dostarczania dodatkowych dokumentów przez Wykonawcę.

§ 3

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji rysunki warsztatowe do 2 tygodni od dostarczenia przez Zamawiającego ankiety pomiarowej i rzetelnych pomiarach oraz akceptacji re-kalkulacji oferty orientacyjnej ( oferty finalnej ).
2. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji projektu do produkcji w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od daty ich dostarczenia wiadomością mailową. W przypadku braku akceptacji w terminie Wykonawca zwolniony jest z przestrzegania terminów umownych.
3. Dostawa zlecenia nastąpi do 7 tygodni od rozpoczęcia produkcji.

4. Opóźnienie w przygotowaniu frontu robót do montażu, zmiany w projekcie, brak akceptacji projektu lub brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie wpływa na wydłużenie się terminy realizacji.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z niedotrzymania terminów przez inne podmioty, które wykonują na obiekcie Zamawiającego prace wpływające na możliwość realizacji zlecenia przez Wykonawcę. W takim przypadku termin realizacji zlecenia zostanie odpowiednio wydłużony, a Wykonawca nie będzie podlegał odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu.

§ 4

1. ZALICZKI/WPŁATY NA POCZET ZAMÓWIENIA:

I zaliczka na rozpoczęcie realizacji tj. rysunki warsztatowe oraz wizualizacja – 30% wartości zlecenia
II zaliczka za całość wartości materiału + koszty dostawy

2. Materiały nie opłacone w całości przez zamawiającego należy do Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez obowiązku podpisu.
4. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności określonego w pkt 1, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki. Wykonawca może odstąpić od naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie faktury VAT.

§ 5 Zapisy dodatkowe

1. Faktura proforma, zaakceptowane rysunki warsztatowe przez Zamawiającego, ankieta pomiarowa oraz wiadomości mailowe stanowią integralną część umowy.
2. Wartość wszystkich prac Wykonawcy związanych z prawidłowym wykonaniem zlecenia oraz zastosowanych materiałów została skalkulowana i ujęta w fakturze proformie ( ofercie orientacyjnej ) stanowiącej integralną część umowy. Podniesienie zakresu prac, zmiana ilości użytych materiałów, zmiana założeń koncepcyjnych, zmiana koncepcji, zmiana terminów wykonania prac z umowy, jakakolwiek inne zmiany są czynnikami które wpływają na cenę i są podstawą do re-kalkulacji zlecenia.
3. Na wykonane prace jak i wykorzystany materiał Wykonawca udziela Zamawiającemu 1 rok gwarancji.
4. Spawy konstrukcji są widoczne. Po ocynkowaniu widać miejsce spawania.
5. Podłoże do montażu powinno być proste i bezpośrednio przygotowane do instalacji.
6.. Przy nacisku punktowym, szyby mogą się odginać zgodnie z normami – odgięcie zależy od grubości szyby jej wielkości oraz siły nacisku.
7. Niedostatek niewidoczny z odległości 2 metrów nie jest wadą produktu.
8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Nowym Sączu.
9. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.
10.Zamawiający potwierdza, że został poinformowany o wszystkich dokumentach dostarczonych przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i nie będzie żądał dodatkowych dokumentów w późniejszym czasie.
11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów dotyczących przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest do skonsultowania się z odpowiednim specjalistą lub instytucją. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w interpretacji przepisów.

Warunki realizacji prac – Pomiar, wykonanie rysunków warsztatowych, produkcja, dostawa i montaż zlecenia

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie nr FP …/…
2. Realizacja zlecenia poprzedzona zostanie dokonaniem stosownych pomiarów przez Wykonawcę na obiektach Zamawiającego i przygotowaniem propozycji wykonania montażu. Rysunki warsztatowe będą zawierały także uzgodnienia między stronami więc bardzo ważne jest sprawdzenie ustaleń i zgodności rysunków warsztatowych gdyż na ich podstawie będą produkowane poszczególne elementy których nie można zmienić/poprawić po ich wyprodukowaniu.
3. Pomiar, wykonanie rysunków warsztatowych, produkcja, dostawa i montaż zlecenia zgodnych z przesłanymi przez Wykonawce oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego rysunkami warsztatowymi i ofertą orientacyjną nr FP …/….
4. Zamawiający potwierdza iż Faktura pro forma została przedstawiona na podstawie koncepcji handlowca i zamawiającego bez oględzin i pomiarów z natury.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia finalnej oferty cenowej po oględzinach i pomiarach z natury uwzględniając ofertę orientacyjną.
6. W przypadku braku akceptacji finalnej oferty cenowej Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, ponosząc realny koszt przyjazdu na pomiar oraz czasu pracy projektanta firmy Rapdach ( Nie mniej niż 700zł netto i nie więcej niż 1500zł netto – uwarunkowane jest to odległością od bazy firmy Rapdach oraz wielkością zlecenia )
7. W przypadku zaistnienia potrzeby zamawiający pokrywa koszty maszyn dźwigowych lub zapewni odpowiednią ilość osób na czas montażu do dźwigania przedmiotu umowy.

§ 2

1. W ofercie zawarty jest tylko jeden pomiar oraz jedno wykonywanie rysunków warsztatowych.
2. Każdorazowa zmiana założeń koncepcyjnych, zmiana rysunków warsztatowych jest płatna 600zł netto i koszt ten pokrywa Zamawiający.
3. Zamawiający zobowiązuje się iż przed przyjazdem na pomiar wykonawcy posiada gotowy do pomiaru front robót. W przypadku braku możliwości rzetelnego pomiaru ZAMAWIAJĄCY bierze pełną odpowiedzialność za zgodność rysunków warsztatowych z późniejszym wykonaniem frontu robót oraz dopasowaniem przedmiotu umowy do miejsca montażu lub ponosi wszelkie koszty związane z dodatkowym przyjazdem na ponowny pomiar oraz akceptuje fakt wydłużenia się terminów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ankiety pomiarowej podczas dokonywania pomiarów przez projektanta z wyznaczoną przez Zamawiającego osobą. Zamawiający zapozna się i potwierdza że informacje podane do ankiety są prawidłowe a w przypadku wystąpienia niezgodności między rzeczywistością a danymi z ankiety bierze pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuacje i zobowiązuje się pokryć dodatkowe koszta jeśli takowe wystąpią.
5. Zamawiający uprawnia firmę / kierownika budowy / architekta
„ ” do wglądu w rysunki warsztatowe i wizualizacje i ich akceptacje.
6. Akceptacja rysunków warsztatowych do produkcji poprzez „ ” jest jednoczesną akceptacją produkcji i montażu przez Zamawiającego
7. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie rysunków warsztatowych zaakceptowanych przez zamawiającego, zamawiający ma obowiązek skonsultować rysunki warsztatowe z poszczególnymi wykonawcami którzy mają bądź mieli wpływ na miejsce i jego wymiar, gdzie ma zostać zamontowany przedmiot umowy.
8. Rysunki warsztatowe przedmiotu umowy zostaną zatwierdzone przez głównego architekta projektu zamawiającego oraz kierownika budowy zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Zatwierdzenie to potwierdzi zgodność rysunków warsztatowych z obowiązującymi normami i przepisami, co eliminuje potrzebę dokonywania dodatkowych obliczeń i dostarczania dodatkowych dokumentów przez Wykonawcę.
9. Wykonawca na co najmniej 2 dni przed datą pomiarów poinformuje zamawiającego o przyjeździe na pomiary. Zamawiający zobowiązuje się do pobytu i czynnego udziału podczas dokonywania pomiarów. W przypadku braku obecności zamawiającego podczas dokonywania pomiarów i braku podpisania ankiety pomiarowej, Wykonawca nie bierzę odpowiedzialności za błędy pomiarowo-projektowe.

§ 3

1. Wykonawca dokona stosownych pomiarów do 2 tygodni od zaksięgowanej wpłaty pierwszej zaliczki ( Licząc od pierwszego poniedziałku następującego po wpłacie )
2. Wykonawca przedstawi w przypadku konieczności finalną ofertę cenową do 1 tygodnia od daty pomiaru. ( Licząc od pierwszego poniedziałku następującego po pomiarze )
3. Wykonawca przedstawi do akceptacji rysunki warsztatowe do 2 tygodni od daty pomiaru ( Licząc od pierwszego poniedziałku następującego po pomiarze ) i akceptacji re-kalkulacji oferty orientacyjnej ( oferty finalnej ).
4. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji rysunków warsztatowych do produkcji w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od daty ich dostarczenia wiadomością mailową. W przypadku braku akceptacji w terminie Wykonawca zwolniony jest z przestrzegania terminów umownych.
5. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi do 7 tygodni od rozpoczęcia produkcji.

6. Opóźnienie w przygotowaniu frontu robót do montażu, zmiany w rysunkach warsztatowych, brak akceptacji rysunków warsztatowych lub brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie wpływa na wydłużenie się terminu realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z niedotrzymania terminów przez inne podmioty, które wykonują na obiekcie Zamawiającego prace wpływające na możliwość realizacji zlecenia przez Wykonawcę. W takim przypadku termin realizacji zlecenia zostanie odpowiednio wydłużony, a Wykonawca nie będzie podlegał odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu.
8. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania wykonawcy o możliwości wejścia na budowę lub jej braku jeśli wykonawca wcześniej zgłosił iż zamierza przyjechać na montaż.

§ 4

1. ZALICZKI/WPŁATY NA POCZET ZAMÓWIENIA:

I zaliczka na rozpoczęcie realizacji tj. pomiar, rysunki warsztatowe oraz wizualizacja – 30% wartości zlecenia wpłacona w dniu 17.11.2023 r. t.j: 1 300 zł BRUTTO
II zaliczka za całość wartości materiału aby rozpocząć produkcje oraz 90% wartości usługi montażu przed przyjazdem na montaż do 30.11.2023 r. t.j: 2 704,93 zł BRUTTO
III zaliczka za całość pozostałej wartości usługi montażu do 1 dnia od zakończonej usługi montażu t.j: 186,30 zł BRUTTO

2. Materiały nie opłacone w całości wraz z usługą montażu przez zamawiającego należy do Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez obowiązku podpisu.
4. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności określonego w pkt 1, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki. Wykonawca może odstąpić od naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie faktury VAT.

§ 5

1. Faktura proforma, zaakceptowane rysunki warsztatowe przez Zamawiającego, ankieta pomiarowa oraz wiadomości mailowe stanowią integralną część umowy.
2. Wartość wszystkich prac Wykonawcy związanych z prawidłowym wykonaniem zlecenia oraz zastosowanych materiałów została skalkulowana i ujęta w fakturze proformie ( ofercie orientacyjnej ) stanowiącej integralną część umowy. Podniesienie zakresu prac, zmiana ilości użytych materiałów, zmiana założeń rysunków warsztatowych, zmiana koncepcji, zmiana terminów wykonania prac z umowy, zmiana są czynnikami które wpływają na cenę i są podstawą do re-kalkulacji zlecenia.
3. Ceny jednostkowe za m2/mb/m/szt/usl/km zawarte w ofercie mogą ulec zmianie jeśli w terminie 2 dni od przesłania rysunków warsztatowych Zamawiający nie zaakceptuje i nie uprawni Wykonawcy do produkcji poszczególnych elementów.
4. W trakcie realizacji zlecenia Wykonawca otrzymuje dostęp do obiektów dla zespołu pracowników własnych, a wszelkie ustalenia związane z przygotowaniem podłoża przez Zamawiającego zostały zrealizowane. Zamawiający udostępni wykonawcy miejsce parkingowe oraz miejsce gdzie można bezpiecznie rozładować materiał.
5. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za pracowników własnych w zakresie ochrony zdrowia i BHP w trakcie wykonywania zlecenia na obiektach budowlanych Zamawiającego.
6. Zamawiający dokona zapłaty za poszczególne etapy prac Wykonawcy a wykonawca wystawi odpowiednie dokumenty potwierdzające te wpłaty.
7. Na wykonane prace jak i wykorzystany materiał Wykonawca udziela Zamawiającemu 1 rok gwarancji.
8. Spawy konstrukcji są widoczne. Po ocynkowaniu widać miejsce spawania.
9. Podłoże do montażu powinno być proste i bezpośrednio przygotowane do instalacji, jeśli jest inaczej wykonawca dołoży wszelkich starań aby wykonać montaż tak aby całość wyszła estetycznie. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za nierówności ścian oraz podłoża przygotowanego wcześniej przez zamawiającego.
10. Przy nacisku punktowym, szyby mogą się odginać zgodnie z normami – odgięcie zależy od grubości szyby jej wielkości oraz siły nacisku.
11. Niedostatek niewidoczny z odległości 2 metrów nie jest wadą produktu.
12. Zamawiający zapewni montażystom dostęp do toalety i energii elektrycznej na koszt własny.
13. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Niego, zobowiązuje się do pobytu na miejscu montażu pod koniec prac w celu podpisania protokołu odbioru robót. W trakcie nieobecności Zamawiającego lub osoby przez Niego upoważnionej, upoważnia On Wykonawcę do protokolarnego jednostronnego bezproblemowego odbioru robót.
14. Jakiekolwiek zastrzeżenia, uwagi, bądź wady stwierdzone przez zamawiającego podczas odbioru końcowego i wpisanie ich do protokołu nie uprawniają zamawiającego do wstrzymywania płatności na rzecz wykonawcy.
15. Zamawiający wyraża zgodę na bezpłatne sfotografowanie obiektu. Jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie dla potrzeb RAPDACH Sp. z o.o. materiałów zdjęciowych z zachowaniem nienaruszenia prywatności oraz zachowania anonimowości właściciela obiektu.
16. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Nowym Sączu.
17. Zgodnie z punktem 9 § 5. miejsce montażu powinno być przygotowane do prawidłowego wykonania instalacji zgodnie z przesłanymi przez WYKONAWCĘ rysunkami warsztatowymi. W przypadku wystąpienia sytuacji w których pracownik firmy Rapdach wykonuje czynności nie związane z bezpośrednią instalacją produktów firmy Rapdach, koszt roboczogodziny jednego pracownika tj. 150 zł netto pokrywa ZAMAWIAJĄCY
18. Zlecenie nie opłacone w całości wraz z usługą montażu przez ZAMAWIAJĄCEGO nie podlega reklamacji.
19. Ponowny przyjazd montażystów na miejsce inwestycji w przypadku zaistnienia sytuacji w której pracownicy firmy RAPDACH nie mogą ukończyć swojej pracy nie ze swojej winy to koszt 3000zł netto WYKONAWCA obciąża ZAMAWIAJĄCEGO
20. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.
21.Zamawiający potwierdza, że został poinformowany o wszystkich dokumentach dostarczonych przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i nie będzie żądał dodatkowych dokumentów w późniejszym czasie.
22. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów dotyczących przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest do skonsultowania się z odpowiednim specjalistą lub instytucją. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w interpretacji przepisów.
23. Wszystkie zmiany w umowie, w tym zmiany dotyczące terminów realizacji zlecenia, muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez obie strony oraz wprowadzone aneksem do umowy. Żadne ustne umowy czy porozumienia nie będą wiążące dla Wykonawcy.
24. W przypadku gdy zamawiający nie jest głównym inwestorem to Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Inwestora o wszelkich umowach zawartych z Podwykonawcami, w tym w szczególności z Rapdach Sp. z o.o., po ich podpisaniu. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Podwykonawców, w tym danych kontaktowych, zakresu zleconych prac oraz harmonogramu ich realizacji. Po zakończeniu zleconych prac, Inwestor zobowiązany jest do sprawdzenia, czy Podwykonawca, czyli Rapdach Sp. z o.o., otrzymał pełne wynagrodzenie za wykonane prace, Potwierdzenie regulacji wszystkich zobowiązań płatniczych wobec Podwykonawcy powinno zostać przekazane Inwestorowi w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy. Zamawiający przekaże do podpisu załącznik do umowy informujący inwestora o rozpoczęciu współpracy i obowiązków wynikających z umowy