Podmienky vykonávania prác

Podmienky pre samoobslužnú montáž zábradlia

1. Objednávateľ objednáva a zhotoviteľ akceptuje vykonanie objednávky

2. Uvedenie do prevádzky Tomu bude predchádzať vykonanie príslušných meraní objednávateľom v zariadeniach objednávateľa a príprava návrhu zábradlia zhotoviteľom. Súčasťou návrhu budú aj dohody medzi zmluvnými stranami, preto je veľmi dôležitá kontrola dohôd zo strany Objednávateľa a súlad návrhu, keďže bude podkladom pre výrobu jednotlivých prvkov, ktoré po ich výrobe nebude možné meniť/revidovať.

3. PREDMET ZMLUVY :
Výroba zábradlia podľa návrhov zaslaných po zmeraní a odsúhlasení klientom a ponuky s najstarším dátumom (zaslanej e-mailom)

4. VEDÚCI ČAS:
Dokončenie projektu zábradlia sa uskutoční do 7 týždňov po prijatí návrhov a zaplatení požadovaných záloh/platieb. Náhodné situácie nie sú zavinené zhotoviteľom a môžu ovplyvniť termín dokončenia.

5.ZÁLOHOVÁ PLATBA/PLATBA ZA OBJEDNÁVKU
I Zálohová platba vo výške 30 % hodnoty objednávky, najmenej 300 EUR, na začiatku realizácie
II Úhrada zostatku celkovej hodnoty objednávky – pred vyložením tovaru.

6.Zálohová faktúra , Výkresy (plány) schválené kupujúcim tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

7.Základ pre prepočet ponuky ( proforma faktúra ) je návrh zhotoviteľa. Prepočítaná ponuka bude v súlade so skutočnosťou.

8.Objednávka sa vykoná na základe objednávateľom schváleného návrhu, ktorý objednávateľovi zašleme po vykonaní meraní objednávateľom, je objednávateľ povinný konzultovať návrh s jednotlivými zhotoviteľmi na svojej stavbe, ktorí majú vplyv na rozmery miesta, kde má zábradlie stáť.

9. Kupujúci informovať o prípadných zmenách medzi prieskumom a meraním. V prípade zmien, o ktorých zhotoviteľ nebol informovaný a ktoré majú vplyv na objednávku, dodatočné náklady znáša objednávateľ.

10. Kupujúci je povinný informovať zhotoviteľa o možnosti alebo nemožnosti vstupu na stavenisko, ak zhotoviteľ vopred oznámil, že má v úmysle prísť s tovarom.

11. Hodnota všetkých prác zhotoviteľa súvisiace s riadnym vykonaním zákazky a použitým materiálom boli vypočítané a zahrnuté do zálohovej faktúry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zvýšenie rozsahu prác, zmena množstva použitých materiálov, zmena projektových predpokladov sú faktory, ktoré ovplyvňujú cenu a sú podkladom pre prepočet zákazky.

12. Počas realizácie zákazky je zhotoviteľ povinný je umožnený prístup k zariadeniam pre tím interných zamestnancov a boli vykonané všetky opatrenia na prípravu terénu zo strany Objednávateľa. Zadávateľ poskytne zhotoviteľovi parkovisko a miesto, kde sa môže bezpečne vyložiť materiál.

13. Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za svojich zamestnancov, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci počas plnenia úlohy na staveniskách objednávateľa.

14. Kupujúci vykoná platbu za jednotlivé etapy prác zhotoviteľa a zhotoviteľ vystaví príslušné doklady potvrdzujúce tieto platby.

15. Za vykonanú prácu ako aj na použitý materiál poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi záruku 1 rok.

16.Konštrukčné zvary sú viditeľné. Po pozinkovaní je vidieť miesto zvaru.

17. Pri bodovom tlaku, zasklenie sa môže vychýliť v súlade s normami – vychýlenie závisí od hrúbky zasklenia, jeho veľkosti a pôsobiacej sily.

18. Neviditeľný nedostatok zo vzdialenosti 2 metrov nie je chybou výrobku.

19. Tovar do zaplatené objednávateľom zostávajú majetkom zhotoviteľa a nie sú predmetom reklamácie.

20. Súhlasím s tým. bezplatne odfotografovať objekt. Zároveň súhlasím s bezplatným použitím fotografických materiálov pre potreby spoločnosti RAPDACH Sp. z o.o. pri rešpektovaní súkromia a anonymity vlastníka objektu.

21. Príslušný súd  v Novom Sączi, ktorý rieši spory.

Podmienky montáže zábradlia RAPDACH

1. Verejný obstarávateľ,a zhotoviteľ akceptuje vykonanie objednávky s číslom

2. Vykonanie príkazu, ktorému predchádza vykoná Zhotoviteľ v priestoroch Objednávateľa a pripraví návrh montáže. Návrh bude obsahovať aj dohody medzi zmluvnými stranami, preto je veľmi dôležité skontrolovať dojednania a zhodu návrhu, pretože bude základom pre výrobu jednotlivých prvkov, ktoré po ich výrobe nie je možné meniť/revidovať.

3. PREDMET ZMLUVY:
Výroba a montáž zábradlí podľa predložených rozmerov a akceptovaných návrhov a ponuky ( e-mailový kontakt )

4. VEDÚCI ČAS :
Dokončenie sa uskutoční do 7 týždňov po prijatí návrhov a zaplatení požadovaných záloh/platieb. Oneskorenie prípravy pracovného frontu (zmluvného miesta) objednávateľom na montáž zábradlia bude mať vplyv na predĺženie termínu montáže. Náhodné situácie nie sú zavinené zhotoviteľom a môžu ovplyvniť termín dokončenia.

5.ZÁLOHOVÁ PLATBA/PLATBA ZA OBJEDNÁVKU:
I zálohu vo výške 30 % hodnoty objednávky, najmenej 300 EUR, na začiatok realizácie
II zálohové platby za dovezený materiál a výdavky na služobné cesty zamestnancov (pred vyložením tovaru na mieste).
III platba za dokončené objednávky (inštalácia) – splatná po dokončení prác

6. Zálohová faktúra, výkresy akceptované kupujúcim a dotazník
tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

7. Základ pre prepočetponuka ( proforma faktúra ) je návrh vypracovaný zhotoviteľom po predchádzajúcich meraniach a prieskumoch. Prepočítaná ponuka bude v súlade so skutočným stavom.

8.Objednávka sa vykoná na základe návrhu schváleného zákazníkom, ktorý mu zašleme po vykonaní meraní; zákazník je povinný konzultovať návrh s jednotlivými dodávateľmi, ktorí majú vplyv na rozmery miesta, kde má zábradlie stáť.

9. Kupujúci byť informovaný o prípadných zmenách medzi prieskumom a meraním a dokončenou prípravou pred príchodom montážnych firiem. V prípade zmien, o ktorých zhotoviteľ nebol informovaný a ktoré majú vplyv na zákazku, dodatočné náklady znáša objednávateľ.

10. Kupujúci je povinný informovať zhotoviteľa o možnosti alebo nemožnosti vstupu na miesto, ak zhotoviteľ vopred oznámil, že má v úmysle prísť na miesto inštalácie.

11. Hodnota všetkých prác zhotoviteľa súvisiace s riadnym vykonaním zákazky a použitým materiálom boli vypočítané a zahrnuté do zálohovej faktúry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zvýšenie rozsahu prác, zmena množstva použitých materiálov, zmena projektových predpokladov sú faktory, ktoré ovplyvňujú cenu a sú podkladom pre prepočet zákazky.

12. Počas realizácie zákazky je zhotoviteľ povinný je umožnený prístup k zariadeniam pre tím interných zamestnancov a boli vykonané všetky opatrenia na prípravu terénu zo strany Objednávateľa. Zadávateľ poskytne zhotoviteľovi parkovisko a miesto, kde sa môže bezpečne vyložiť materiál.

13. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za svojich zamestnancov, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci počas plnenia úlohy na staveniskách objednávateľa.

14. Kupujúci vykoná platbu za jednotlivé etapy prác zhotoviteľa a zhotoviteľ vystaví príslušné doklady potvrdzujúce tieto platby.

15. Za vykonanú prácu ako aj na použitý materiál poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi záruku 1 rok.

16. Konštrukčné zvary sú viditeľné. Po pozinkovaní je vidieť miesto zvaru.

17. Podklad pre inštaláciu by mal byť rovný, Ak to tak nie je, dodávateľ urobí všetko pre to, aby inštalácia bola estetická. Nezodpovedáme za prípadné nerovnosti stien alebo podkladu, ktoré si zákazník vopred pripravil.

18.Zhotoviteľ nastavuje zábradlie vodorovne , Na požiadanie je možné zábradlie znížiť v súlade so zakrivením balkóna. Toto by malo byť uvedené vo výkresoch.

19. Pri bodovom tlaku, szyby mogą się odginać zgodnie z normami – odgięcie zależy od grubości szyby jej wielkości oraz siły nacisku.

20. Neviditeľný nedostatok zo vzdialenosti 2 metrov nie je chybou výrobku.

21. Klient poskytne montérov prístup k toaletám a elektrine na vlastné náklady.

22.Kupujúci alebo oprávnená osoba sa zaväzuje, že bude na stavenisku po skončení prác. V prípade neprítomnosti objednávateľa alebo ním poverenej osoby splnomocňuje zhotoviteľa na jednostranné prevzatie diela.

23. Tovar až do zaplatenia objednávateľom zostáva majetkom zhotoviteľa a nie je predmetom reklamácie.

24. Súhlasím s bezplatným fotografovaním objektu. Zároveň súhlasím s bezodplatným použitím fotografických materiálov pre účely spoločnosti RAPDACH Sp. z o.o. pri zachovaní súkromia a anonymity vlastníka objektu.

25. Príslušný súd súd v Novom Sączi na riešenie sporov.

26. V súlade s odsekom 17 miesto inštalácie sa pripraví na riadne vykonanie inštalácie. V prípade, že zamestnanec spoločnosti Rapdach vykonáva činnosti, ktoré nesúvisia s priamou inštaláciou výrobkov Rapdach, náklady na osobohodinu jedného zamestnanca, t. j. 150 PLN netto, hradí ZHOTOVITEĽ.

27. Objednávateľ oprávňuje Zhotoviteľa vystavovať faktúry DPH bez povinnosti podpisu.