Normy

Norma EN ISO 12543-6:1998

Platí: vrstvené sklo

1. Rozsah pôsobnosti normy

Táto norma špecifikuje vady hotových výrobkov a skúšobné metódy na vzhľad skla pri pohľade cez neho. Osobitná pozornosť sa venovala prijateľným kritériám hodnotenia zorného poľa. Kritériá sa vzťahujú na posudzovanie výrobkov pri ich prevzatí.

2. Referenčné normy

Táto európska norma zahŕňa prostredníctvom datovaného alebo nedatovaného odkazu požiadavky z iných publikácií. Tieto odkazy sú citované na príslušných miestach v texte normy a zoznam publikácií je uvedený nižšie. V prípade datovaných odkazov sa následné zmeny a doplnenia alebo revízie ktorejkoľvek z týchto publikácií vzťahujú na túto európsku normu len vtedy, ak sú do nej začlenené zmenou a doplnením alebo revíziou. V prípade nedatovaných odkazov platí posledné vydanie publikácie, na ktorú sa odkazuje.

EN ISO 21543-1 Sklo v stavebníctve – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo – Časť 1: Definície a opis súčastí

EN ISO 12543-5 Sklo v stavebníctve – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo – Časť 5: Rozmery a úprava hrán

3. Definície

V tejto norme sa používajú nasledujúce definície spolu s definíciami uvedenými v norme EN ISO 12543-1:

3.1 bodové chyby: Medzi tieto typy defektov patria nepriehľadné škvrny, bubliny a cudzie telesá.

3.2 lineárne chyby: Tieto typy defektov zahŕňajú cudzie telesá a drobné alebo hlboké škrabance.

3.3 iné chyby: Chyby skla, ako sú škrabance a chyby medzi vrstvami, ako sú vrásky, zmrštenie a šmuhy.

3.4 netransparentné nevýhody: Viditeľné chyby vrstveného skla (napríklad stopy po cínových inklúziách v skle alebo medzivrstve).

3.5 bubliny: Zvyčajne ide o vzduchové bubliny, ktoré sa môžu nachádzať v skle alebo v medzivrstve.

3.6 cudzie telesá: Akékoľvek nežiaduce prímesi zavedené počas výroby vrstveného skla.

3.7 drobné alebo hlboké škrabance: Lineárne poškodenie vonkajšieho povrchu vrstveného skla.

3.8 praskliny:Ostro ohraničené trhliny alebo praskliny, ktoré sa tiahnu sklom od okraja.

3.9 vrásky: Deformácie prítomné v medzivrstve po výrobe ako viditeľné záhyby.

3.10 pruhy pochádzajúce z medzivrstvovej heterogenity: Deformácia medzivrstvy spôsobená chybami vo výrobnom procese medzivrstvy, ktoré sa prejavia po výrobe.

4. Vady v zornom poli

4.1 Bodové chyby v zornom poli

Počas kontroly podľa metódy uvedenej v kapitole 9 je povolený výskyt bodových chýb v závislosti od:

-veľkosť defektu;

– opakovateľnosť chyby;

– veľkosť pohára;

– počet skiel vo vrstvenom skle.

Tieto údaje sú uvedené v tabuľke 1.

Defekty menšie ako 0,5 mm sa neberú do úvahy.

Defekty väčšie ako 3 mm sú neprípustné.

POZNÁMKA: Prípustnosť bodových chýb vrstveného skla nezávisí od hrúbky skla.

Tabuľka 1 – prípustné bodové chyby v zornom poli

POZNÁMKA: Zhluk defektov vzniká, keď sú štyri alebo viac defektov od seba vzdialené < 200 mm. Táto vzdialenosť sa znižuje na 180 mm v prípade vrstveného skla pozostávajúceho zo štyroch skiel a na 100 mm v prípade vrstveného skla pozostávajúceho z piatich alebo viacerých skiel.

Počet prípustných chýb uvedený v tabuľke 1 sa môže zvýšiť o 1 pre každú jednotlivú medzivrstvu, ktorá je hrubšia ako 2 mm.

4.2 Lineárne chyby v zornom poli

Pri kontrole podľa metódy uvedenej v kapitole 9 sú povolené lineárne chyby, ako je uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2 – Počet prípustných chýb v zornom poli.

Lineárne chyby s dĺžkou menšou ako 30 mm sú prijateľné.

5. Vady okrajového pásu určeného na rámovanie

Pri kontrole podľa metódy uvedenej v oddiele 9 sú v okrajovom páse povolené chyby, ktorých priemer nepresahuje 5 mm. Pri šachtách s veľkosťou ≤ 5 m2 je šírka okrajového pásu 15 mm. Pri šachtách s veľkosťou > 5 m2 sa šírka okrajového pásu zväčšuje na 20 mm. V prípade výskytu bublín by ich plocha nemala presiahnuť 5 % plochy okraja.

6. Trhliny

Praskliny nie sú povolené.

7.Vrásky a šmuhy

V zornom poli nie sú povolené vrásky a šmuhy.

8.Vady okrajového pásu, ktorý nie je určený na rámovanie

Vrstvené sklo sa zvyčajne inštaluje dovnútra; ak nie je zarámované, môže byť lemovanie:

– pieskované;

– leštený;

– šikmo rezané,

podľa EN ISO 12543-5.

V takýchto prípadoch sú triesky, bublinky, medzivrstvové defekty a priehlbiny prijateľné, ak nie sú počas testovania viditeľné (pozri kapitolu 9).

9. Testovacia metóda

Vrstvené sklo by sa malo pozerať vertikálne a rovnobežne s matnou sivou obrazovkou pri jasnom rozptýlenom dennom svetle alebo rovnocennom svetle.

Pozorovateľ by mal byť vo vzdialenosti 2 m od skla a pozorovať ho kolmo (matná obrazovka bude na druhej strane skla).

Zistené chyby by sa mali označiť.

Platí pre: sklo

Rozdiely v medzerách medzi sklami sa môžu líšiť až o 5 cm v závislosti od konštrukcie a vizualizácie

Na kovové prvky sa vzťahujú tieto ustanovenia

1.Rozdiely v zakrivení do 5 mm sú výsledkom rozťahovania a zmršťovania kovu vplyvom teplôt a nie sú chybou výrobku.

2.Vady farby, ktoré nie sú viditeľné zo vzdialenosti 2 metrov a nad 2 metre, nie sú vadou výrobku

3. Nerovný zvarový šev (inými slovami – ZÁVAR) nie je chybou výrobku

RUSTING OCELI

Dôvodom takéhoto správania nehrdzavejúcej ocele môže byť kontaminácia ocele časticami železa alebo uhlíkovej ocele. Príčinou môže byť používanie rovnakých nástrojov na nerezovú oceľ, aké sme používali napríklad na rezanie alebo brúsenie iných ocelí, alebo práca na tejto oceli v bezprostrednej blízkosti uhlíkových ocelí (nelegovaných). Nepriaznivá je aj spoločná preprava alebo skladovanie čiernej a nehrdzavejúcej ocele. Ďalším prvkom, ktorý môže ovplyvniť odolnosť nehrdzavejúcej ocele voči korózii, je kontakt s nevhodnými agresívnymi chemikáliami (roztoky chloridov).

Zvyšky na prvkoch z nehrdzavejúcej ocele po zime, škvrny a zmena farby vo výrobných halách, matovanie a počiatočné jamky.

Upokojte sa – je to normálne!

Nerezová oceľ je okrem iných materiálov známa tým, že nevyžaduje dodatočnú ochranu na ochranu svojho vzhľadu a vlastností – avšak rovnako ako akýkoľvek iný stavebný materiál – sklo, keramika alebo porcelán –

vyžaduje starostlivosť a čistenie, si vyžaduje starostlivosť, aby si dlhšie zachovala svoj lesk a estetický vzhľad, a tým aj jedinečné vlastnosti.nd čistenie

Frekvencia závisí od podmienok, v ktorých sa daný materiál z nehrdzavejúcej ocele používa – je potrebná správna údržba a čistenie.

Nerezová oceľ je odolná voči korózii vďaka tomu, že legujúce prvky vytvárajú na jej povrchu tenkú priehľadnú ochrannú vrstvu. Je veľmi tenká, ale predstavuje ideálnu ochranu povrchu ocele pred koróziou. Pri vonkajších aplikáciách, kde možno očakávať, že dážď a sneh zmyjú usadené nečistoty, môže dôjsť k týmto zmenám farby. V takom prípade je potrebné zabezpečiť, aby sa všetky nečistoty odstránili vhodnou údržbou. Frekvencia čistenia a údržby závisí od stupňa používania a podmienok, v ktorých sa sortiment uchováva.

Prvé zafarbenia a prach, ktoré sa objavia počas používania materiálu, sa dajú ľahko odstrániť obyčajnou handričkou, zámišovou kožou alebo pri väčších nečistotách nylonovou špongiou – t. j. materiálmi, ktoré sa bežne používajú každý deň v každej domácnosti.

Na drhnutie nepoužívajte oceľové podložky ani drôtené kefy – môžu na povrchu zanechať nánosy uhlíkovej ocele, ktoré následne vedú k hrdzaveniu materiálu. Lokálne zafarbenia spôsobené odtlačkami prstov, prachom alebo dažďom sa dajú veľmi ľahko a rýchlo odstrániť. Ak sa na prvkoch z nehrdzavejúcej ocele objavia čiastočky železa, napríklad počas montáže, mali by sa okamžite odstrániť. Tieto častice nakoniec začnú samé hrdzavieť a môžu narušiť samolepiacu vrstvu, ktorá chráni nehrdzavejúcu oceľ – čo nakoniec spôsobí hrdzavenie. Takéto usadeniny by sa mali odstrániť mechanicky alebo pomocou čistiacich prostriedkov na nehrdzavejúcu oceľ.

Ak sa na komponente objavia jamky, je potrebné použiť leptanie kyselinou alebo mechanické metódy.

Veľmi dôležitou otázkou je, aby ste boli pri montáži obzvlášť opatrní – najlepšie je namontovať prvky z nehrdzavejúcej ocele na samom konci. Treba mať na pamäti, že proces leptania môže nenávratne zmeniť vzhľad objektu, čo vo väčšine prípadov nie je žiaduce.

Miestne zafarbenie, odtlačky prstov od mastnoty – ak sú malé, na ich odstránenie stačí obyčajná mydlová voda. Pri silnejšom znečistení použite vhodný čistiaci a údržbový prostriedok.

Na čistenie možno použiť prípravky na báze alkoholu – neohrozujú antikorózne vlastnosti nehrdzavejúcej ocele.

Po vyčistení sa vždy odporúča vyleštiť suchou handričkou.

Na čistenie nepoužívajte: prostriedky obsahujúce chloridy a v žiadnom prípade čistiace prostriedky na striebro.

Frekvencia čistenia prvkov z nehrdzavejúcej ocele je veľmi individuálna záležitosť – všetko závisí od stupňa používania a miery znečistenia. Malo by sa vykonávať v takých časoch, aby sa minimalizovalo riziko hrdzavenia komponentov z nehrdzavejúcej ocele.

Pri ľahkom znečistení sa odporúča čistiť každých 12 mesiacov a pri silnom znečistení každých 6 mesiacov.

Na prírodné prvky sa vzťahujú tieto ustanovenia

1. Spoločnosť RAPDACH nezodpovedá za predávané prírodné prvky, ako je napríklad drevo. Deformácie spôsobené teplotnými rozdielmi a poveternostnými podmienkami sú prirodzeným javom, ktorý nezávisí od predávajúceho.

Odporúčame drevo chrániť podľa ročných období.

Rapdach Sp. Z O.O
Ptaszkowa 957
33-333 Ptaszkowa
Tel: +48 888 444 517