Predpisy

regulamin sklepu21

Predpisy

„Rapdach” 

§ 1. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá, ďalej len „pravidlá“, stanovujú pravidlá používania služieb a internetového obchodu spoločnosti Rapdach, ktorý sa nachádza na tejto adrese URL https://sklep.rapdach.com ďalej len „obchod“.
 2. Obchod prevádzkuje spoločnosť RAPDACH sp. z o.o. Ptaszkowa 957 33-333 Ptaszkowa NIP: 734 356 7365.
 3. Adresa predajne a kontaktné údaje: webová adresa – https://sklep.rapdach.com e-mail – kontakt@rapdach.com telefon – 888 444 517, adres korespondencyjny –ul. Ptaszkowa 957, 33-333 Ptaszkowa
 4. Každá osoba by si mala prečítať zmluvné podmienky spoločnosti Rapdach pred použitím služieb spoločnosti Rapdach alebo pred použitím obchodu.
 5. Nakupovanie v obchode vyžaduje, aby mal zákazník aktívne a funkčné e-mailové konto.
 6. Náklady na osobohodinu 1 zamestnanca spoločnosti Rapdach sú 150 zł netto.

§ 2. Druhy a rozsah činností spoločnosti Rapdach a internetového obchodu 

 1. Webová stránka https://rapdach.com a webová stránka Shop slúžia na diaľkový predaj sortimentu zábradlí, komponentov zábradlí, okien, dverí, stien, francúzskych okien, pergol, zimných záhrad a hliníkových stolárskych výrobkov.

§ 3. Zásady ochrany osobných údajov

 1. Zákazník vyplnením nákupného formulára a zaškrtnutím políčka pri príslušnom vyhlásení súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(Úradný vestník EÚ. L. 2016, č. 119, s. 1) a zákonom z 10. mája 2018. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) a zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002r. (Zbierka zákonov 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov).

 2. Správcom osobných údajov je Rapdach.com
 3. Správca údajov poveril spracovaním osobných údajov Rapdach Paulina Rapacz, kontaktné údaje: 504 877 885, paulina@rapdach.pl
 4. Zhromažďujú sa len osobné údaje, ktoré zákazník poskytol dobrovoľne. Údaje sa spracúvajú na účel nevyhnutný na vykonávanie ustanovení týchto obchodných podmienok, najmä:
  1. uzavretie kúpnej zmluvy na objednaný tovar,
  2. dodanie tovaru objednaného zákazníkom zákazníkovi ,
  3. vystaviť doklad potvrdzujúci predaj tovaru, faktúru DPH,
  4. zaznamenávať transakcie v počítačovom účtovnom systéme obchodu počas obdobia vyžadovaného zákonom a uchovávať osobné údaje v počítačovom účtovnom systéme s cieľom poskytnúť históriu obchodných transakcií obchodu,
  5. ukladanie osobných údajov zákazníka do databázy zákazníkov.
 5. S dodatočným súhlasom zákazníka môžu byť zhromaždené osobné údaje použité aj na propagačné a marketingové účely, vrátane najmä prezentácie obchodnej ponuky obchodu zákazníkovi a ďalších marketingových informácií týkajúcich sa obchodu..
 6. Ak sa zákazník pri registrácii alebo pri zadávaní objednávky prihlási k odberu newslettera a súhlasí s jeho zasielaním (súhlasí so zasielaním obchodných informácií elektronicky), je potrebné uviesť len e-mailovú adresu, na ktorú mu budú zasielané obchodné informácie od správcu. Zákazník sa môže zo zasielania takýchto informácií kedykoľvek odhlásiť prihlásením sa do svojho účtu v obchode alebo kliknutím na odkaz na odhlásenie umiestnený v pätičke každého newslettera.
 7. Údaje, ktoré poskytnete pri zadávaní objednávky, spracúvajú v uvedenom rozsahu aj tieto subjekty: vaše meno, adresa, telefón, e-mail uvedený ako adresa na doručenie sa zasiela prepravným spoločnostiam vo forme prepravného štítku/listov, ktoré sú zároveň objednávkou na doručenie. V závislosti od zvoleného typu zásielky sa odovzdávajú:
  1. dopravné/logistické spoločnosti
  2. pre menšie zásielky – kuriérske spoločnosti
 8. Zákazník má právo kedykoľvek nahliadnuť do obsahu svojich osobných údajov a právo na ich opravu a vymazanie;
 9. Správca informuje, že Zákazník nie je povinný poskytnúť svoje osobné údaje, avšak odmietnutie poskytnutia týchto údajov bude brániť riadnemu poskytovaniu služieb uvedených v Pravidlách a Prevádzkovom poriadku a služieb vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi Obchodom a Zákazníkom.
 10. Zhromaždené údaje sú starostlivo chránené v súlade s platnými právnymi predpismi. Správca vynakladá maximálne úsilie na to, aby uložené údaje podliehali primeranému stupňu zabezpečenia.
 11. Na našich webových stránkach sa používajú súbory cookie. Keď zákazník navštívi webové stránky obchodu, systém obchodu odošle do počítača zákazníka aspoň jeden súbor cookie na jednoznačnú identifikáciu prehliadača. Server Obchodu automaticky zaznamenáva informácie odoslané prehliadačom Zákazníka počas prezerania stránok. Záznamy servera môžu obsahovať informácie, ako je webová požiadavka, IP adresa, typ a jazyk prehliadača, dátum a čas požiadavky. Tieto informácie nám umožňujú zlepšovať kvalitu našich služieb prostredníctvom identifikácie a ukladania preferencií zákazníkov a sledovania trendov, napríklad spôsobu vyhľadávania na našich stránkach. Zákazník sa môže rozhodnúť, že nechce dostávať súbory cookie, a tak zostane anonymný, hoci tým, že neumožní registráciu súborov cookie, obchod nebude môcť identifikovať zákazníka ani jeho preferencie. Podrobné informácie o súboroch cookie sú uvedené v Zásadách používania súborov cookie.
 12. Spoločnosť Rapdach informuje zákazníkov, že služby ponúkané prostredníctvom obchodu sú poskytované prostredníctvom verejnej internetovej siete. Obchod preto upozorňuje zákazníkov na skutočnosť, že využívanie služieb Obchodu môže byť spojené s rizikom zásahu tretích strán do prenosu údajov zasielaných prostredníctvom internetu medzi Obchodom a zákazníkom.
 13. Informácie o pravidlách a spôsoboch zaznamenávania, zabezpečenia a sprístupnenia obsahu uzavretej zmluvy druhej strane zo strany obchodu:
  1. Obsah uzatvorenej zmluvy sa zaznamená, zabezpečí a sprístupní zaslaním príslušného e-mailu po uzatvorení kúpnej zmluvy.
  2. Obsah uzatvorenej kúpnej zmluvy sa eviduje, zabezpečuje a sprístupňuje zákazníkovi zaslaním obsahu uzatvorenej zmluvy na poskytnutú e-mailovú adresu alebo poskytnutím špecifikácie objednávky a dokladu o kúpe zákazníkovi.
  3. Obsah uzatvorenej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v systéme IKT poskytovateľa služieb a je k dispozícii na akúkoľvek žiadosť klienta.

§ 4. Technické požiadavky

 1. Na správne a neprerušované používanie obchodu by koncová stanica/zariadenie zákazníka mala spĺňať tieto minimálne technické požiadavky:
  1. Aktívne internetové pripojenie
  2. Požiadavky na hardvér podľa minimálnych požiadaviek používaného webového prehliadača
  3. Súbory cookie a Javascript sú povolené
  4. Obchod nie je povinný dodať uvedené vybavenie a/alebo softvér.
  5. Inštalácia softvéru uvedeného v odsekoch 1 a 2 je predmetom samostatnej licenčnej zmluvy medzi zákazníkom a poskytovateľom licencie.
 2. Webová stránka obchodu je navrhnutá pre rozlíšenie obrazovky 1920 x 1080.

§ 5. Pravidlá nákupu

 1. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti RAPDACH vrátane informácií o prezentovaných produktoch, najmä ich popis, technické a úžitkové parametre a ceny, predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle článku 71 Občianskeho zákonníka.
 2. Spoločnosť Rapdach pred potvrdením nákupu poskytne zákazníkovi tieto informácie:
  1. presný opis príslušného výrobku a jeho vlastností;
  2. Približná cena objednaných produktov vrátane daní, ako aj poplatkov za dopravu, doručenie alebo poštovné a prehľad celkovej sumy objednávky s vybranou možnosťou doručenia.
  3. o spôsobe a čase platby
  4. týkajúce sa spôsobu a načasovania výkonu obchodníka.
  5. cena sa stanovuje individuálne pre každý projekt, cena uvedená na produktovom liste je orientačná a môže sa po zakúpení kupujúcim zmeniť. O každej plánovanej zmene ceny bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom. V konečnom dôsledku je to kupujúci, kto rozhoduje o tom, či objednávku zrealizuje za podmienok, ktoré predložila spoločnosť Rapdach.
  6. Ako spoločnosť predávajúca špecifický sortiment výrobkov, ktorého cena závisí od mnohých faktorov, si vyhradzujeme právo zmeniť cenu výrobku alebo zrušiť objednávku.
 3. Nákup výrobku si nevyžaduje registráciu v obchode.
 4. Objednávka sa zadáva prostredníctvom formulára v súhrne nákupného zoznamu/košíka, v ktorom zákazník uvedie tieto údaje:
  1. Meno alebo názov spoločnosti
  2. E-mailová adresa
  3. Telefónne číslo
  4. Údaje o dodacej adrese
 5. Zákazník zadáva objednávku po prečítaní informácií uvedených v obsahu obchodných podmienok obchodu a informácií uvedených v odseku 2, ktoré sa zobrazia v elektronickej podobe v poslednej fáze vypĺňania elektronického formulára pred vyjadrením vôle byť viazaný zmluvou kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Po prečítaní zhromaždených informácií uvedených pre danú objednávku zákazníka zákazník vyjadrí svoju vôľu byť viazaný zmluvou kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“
 6. Všetky ceny uvedené na webovej stránke obchodu sú v poľských zlotých a zahŕňajú DPH. Cena zobrazená v súhrne košíka pred odoslaním objednávky zohľadňuje náklady na dopravu podľa možnosti zvolenej zákazníkom.
 7. Obchod sa zaväzuje dodať tovar bez vád.
 8. Objednávka sa považuje za prijatú na vybavenie, keď Obchod potvrdí prijatie objednávky Zákazníka.
  1. Potvrdenie objednávky sa odošle automaticky po odoslaní objednávky zákazníkom;
  2. Obchod môže odmietnuť prijatie objednávky, ak má pochybnosti o správnosti alebo spoľahlivosti údajov, ktoré zákazník uviedol v registračnom formulári. V takom prípade Obchod bezodkladne kontaktuje Zákazníka s cieľom objasniť predmetné pochybnosti.
  3. V prípade, že niektoré z produktov obsiahnutých v objednávke nie sú k dispozícii, zákazník je o tom okamžite informovaný. Zákazník sa rozhodne, či sa objednávka splní čiastočne, alebo sa zruší v plnom rozsahu.
 9. Zákazník a Obchod sú viazaní cenou Výrobku platnou v čase jeho objednania.
 10. V obchode sú akceptované tieto spôsoby platby:
  1. platba pri doručení poštou alebo kuriérskou službou,
  2. štandardný bankový prevod,
  3. elektronický platobný systém prostredníctvom služby Przelewy24
  4. elektronický platobný systém prostredníctvom služby  PayPal
 11. Lehota splatnosti je 7 pracovných dní od dátumu objednávky alebo podľa dohody na faktúre,
 12. Zmluva sa považuje za uzavretú po potvrdení prijatia objednávky v prípade možnosti platby na dobierku alebo po zaplatení zákazníkom po prijatí potvrdenia o prijatí objednávky na spracovanie.
 13. Objednaný tovar sa odosiela v ten istý pracovný deň v prípade objednávok podaných do 14:00 v ten istý deň alebo nasledujúci pracovný deň v prípade objednávok podaných po 14:00 v predchádzajúci deň. Počet dní sa počíta v pracovných dňoch:
  1. od zaúčtovania dlžnej sumy za produkt, ak je zvolená platba vopred,
  2. od potvrdenia prijatia objednávky na spracovanie v prípade voľby platby na dobierku
 14. Zásielky sa posielajú prostredníctvom kuriérskej služby alebo vlastnej dopravy spoločnosti Rapdach. Náklady na dopravu sú uvedené v záložke Doprava. Náklady na zahraničné zásielky sa dohodnú individuálne so zákazníkom – v závislosti od miesta určenia zásielky. Tovar je možné prevziať aj osobne na adrese uvedenej v § 1, bod 3 (Adresa predajne).
 15. V prípade objednávky viacerých položiek sa tovar spravidla balí spoločne do jednej zásielky, pokiaľ zákazník pri výbere spôsobu doručenia neurčí iný spôsob balenia a nezvolí možnosť samostatného doručenia pre každý výrobok.
 16. Zákazník bude o odoslaní tovaru informovaný e-mailom. Pri výbere doručenia kuriérom dostane zákazník e-mailom číslo na sledovanie zásielky.
 17. Ak má Obchod zaslať tovar Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia veci (tovaru) prechádza na Zákazníka okamihom jej odovzdania Zákazníkovi. Vec (tovar) sa považuje za odovzdanú Obchodom dopravcovi, ak Obchod nemal vplyv na výber dopravcu Zákazníkom.
 18. Spolu s výrobkom sa zasiela potvrdenie alebo faktúra potvrdzujúca nákup. Faktúra s DPH sa vystaví na žiadosť zákazníka. Zákazník je povinný poskytnúť všetky údaje potrebné na správne vystavenie faktúry s DPH:
  1. Názov/spoločnosť,
  2. Adresa bydliska/miesta,
  3. Číslo TIN (pre spoločnosti), číslo PESEL (pre fyzické osoby),
  4. Objednávacie číslo,
  5. Poštová adresa
  6. Každý zákazník, ktorý sa zaregistruje a/alebo zadá objednávku, súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa priebehu transakcie, oznámení o zmenách týchto zmluvných podmienok na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.
 19. Ostatné informácie týkajúce sa prevádzky Služby, ako aj obchodné informácie o nových produktoch alebo službách Služby, o propagácii Služby a propagácii produktov partnerov Správcu budú zasielané len tým Zákazníkom, ktorí s tým súhlasili.

§ 6. Sťažnosti

 1. Pokiaľ ide o reklamácie, zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže uplatniť práva priznané ustanoveniami zákona o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov) a zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov 2014, položka . 827 z 24. júna 2014).
 2. Obchod zodpovedá zákazníkovi zo záruky, ak má predaná vec (tovar) fyzickú alebo právnu vadu. Fyzická vada spočíva v nesúlade predanej veci (tovaru) so zmluvou. Predaná vec (tovar) je v rozpore so zmluvou najmä vtedy, ak:
  1. nemá vlastnosti, ktoré by vec tohto druhu mala mať vzhľadom na účel uvedený v zmluve alebo vyplývajúci z okolností alebo použitia, na ktoré je určená;
  2. nemá vlastnosti, o ktorých obchod zákazníka ubezpečil, a to aj prostredníctvom vzorky alebo modelu;
  3. je nevhodný na účel, ktorý zákazník oznámil obchodu pri uzatváraní zmluvy, a obchod voči takémuto účelu nevzniesol námietku;
  4. bola zákazníkovi doručená neúplná.
 3. Reklamácie týkajúce sa objednaného tovaru je možné podať e-mailom na adresu reklamacje@rapdach.pl alebo doporučene poštou na adresu 957 Ptaszkowa 33-333 Ptaszkowa . Reklamácie je možné podať aj prostredníctvom kontaktovania pracovníkov predajne, ktorí sú k dispozícii z úrovne vedenia účtu.
 4. Pri podávaní sťažnosti uveďte tieto údaje: meno zákazníka, adresu, identifikačné údaje o predaji (napr. prihlasovacie meno, číslo objednávky, dátum transakcie), predmet a dôvod sťažnosti, kontaktné údaje..
 5. Pri určení spôsobu plnenia povinností Obchodu v rámci uplatnenej reklamácie výskytu fyzickej alebo právnej vady veci má Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, právo urobiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ Obchod bezodkladne a bez zbytočných ťažkostí pre Zákazníka nevymení vadnú vec za bezvadnú alebo vadu neodstráni. Toto obmedzenie neplatí, ak už bola vec vymenená alebo opravená predávajúcim (Obchodom) alebo Obchod nesplnil svoju povinnosť vymeniť vec za bezvadnú alebo odstrániť vadu.
 6. Ak je zákazník spotrebiteľom, môže namiesto odstránenia vady navrhnutého obchodom požadovať výmenu veci za vec bez vady alebo namiesto výmeny požadovať odstránenie vady, pokiaľ uvedenie veci do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným zákazníkom nie je nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým obchodom. Pri posudzovaní neprimeranosti nákladov sa berie do úvahy hodnota veci bez vady, druh a závažnosť zistenej vady a nepríjemnosti, ktorým by sa Zákazník vystavil pri inom spôsobe uspokojenia.
 7. Znížená cena by mala byť v takom pomere k zmluvnej cene, aký má hodnota veci s vadou k hodnote veci bez vady.
 8. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná.
 9. Vlastnosť výrobku, ktorá nie je viditeľná zo vzdialenosti dvoch metrov v súlade s ustanoveniami poľskej normy, sa považuje za nepodstatnú.
 10. Reklamácie predložené zákazníkom budú spracované do 30 dní od ich predloženia. Nevyjadrenie v tejto lehote sa považuje za uznanie reklamácií uplatnených Zákazníkom.
 11. Zákazník bude o vyriešení sťažnosti informovaný rovnakým spôsobom, akým bola sťažnosť odoslaná, pokiaľ zákazník neurčí inú formu kontaktu. Vyriešenie reklamácie bude zaslané aj elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.
 12. V prípade kladného vybavenia reklamácie Obchod zašle Zákazníkovi tovar bez vád alebo s odstránenou vadou v primeranej lehote. Ak oprava alebo výmena za nový výrobok nie je možná z dôvodov uvedených v odsekoch 5 a 6, Obchod na základe alternatívnej žiadosti predloženej Zákazníkom zníži cenu alebo vráti ekvivalent ceny výrobku plus náklady na dopravu..
 13. Spoločnosť Rapdach vyhlasuje, že niekedy využíva externé spoločnosti na montáž svojich výrobkov. Preto je Protokol o prevzatí diela platný len vtedy, ak je podpísaný zamestnancom spoločnosti Rapdach a opatrený pečiatkou spoločnosti Rapdach.

§ 7. Odstúpenie od zmluvy

 1. Podľa zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov 2014, položka 827) má zákazník, ktorý je spotrebiteľom, právo písomne odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa doručenia veci, t. j. od okamihu, keď zákazník prevzal vec , alebo keď vec prevzala tretia osoba, ktorá nie je dopravcom určeným zákazníkom. Na dodržanie štrnásťdňovej lehoty uvedenej v odseku 1 stačí odoslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred jej uplynutím. Vyhlásenie je možné zaslať na adresu reklamacje@rapdach.com alebo doporučenou poštou na adresu ul. Ptaszkowa 957, 33-333 Ptaszkowa V súlade s článkom 38 zákona o právach spotrebiteľa právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v súlade so zákonom sa spotrebiteľovi nepriznáva v prípadoch:
  1. pri poskytovaní služieb, ak obchodník poskytol službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby obchodníkom informovaný, že po poskytnutí služby obchodníkom stratí právo na odstúpenie od zmluvy;
  2. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. ak je predmetom plnenia nemontovaná vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo určená na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa; 

  4. ak je predmetom plnenia predmet, ktorý podlieha skaze alebo má krátku dobu trvanlivosti;
  5. pri ktorých je predmetom plnenia vec dodaná v zapečatenom obale, ktorý nie je možné po otvorení obalu vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
  6. ak predmet plnenia pozostáva z vecí, ktoré sú vzhľadom na svoju povahu po dodaní navzájom neoddeliteľné;
  7. ak sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;
  8. ak spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka, aby k nemu prišiel za účelom vykonania naliehavej opravy alebo údržby; ak obchodník poskytne služby navyše k službám požadovaným spotrebiteľom alebo tovar iný ako náhradné diely nevyhnutne použité pri vykonávaní opravy alebo údržby, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy na dodatočné služby alebo tovar;
  9. pri ktorých sú predmetom plnenia zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodané v zapečatenom obale, ak sa obal po dodaní otvorí; pri dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  10. uzavreté verejnou dražbou;
  11. za poskytnutie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby súvisiace s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený dátum alebo obdobie poskytnutia služby;
  12. v prípade dodania digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako obchodník informoval spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný vrátiť tovar na adresu: Wieniawy-Długoszowskiego 95E, 33-300 Nowy Sącz alebo ho odovzdať osobe poverenej Obchodom, aby si ho vyzdvihla bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, pokiaľ Obchod neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Vrátený tovar musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.
 3. Ak zákazník využije právo uvedené v odseku 1, priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník .
 4. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy budú Zákazníkovi vrátené všetky platby, ktoré od neho boli prijaté, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia, ktorý si Zákazník zvolil inak ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný pre doručenie tovaru, ktorý je k dispozícii v Obchode), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Obchod informovaný o rozhodnutí Zákazníka využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy s Obchodom.
 5. Obchod vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý zákazníkovi nespôsobí žiadne náklady.
 6. Obchod môže zadržať vrátenie peňazí, kým nedostane vrátený Tovar (položky) alebo kým nepredloží dôkaz o vrátení tohto tovaru v súvislosti s odstúpením od zmluvy, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 7. Ak si zákazník, ktorý je spotrebiteľom, zvolil iný spôsob dodania predmetu (tovaru) ako najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom (týka sa spôsobu pôvodného dodania zákazníkovi), obchodník nie je povinný nahradiť zákazníkovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.
 8.  
 9.              

  Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy zákonodarca zakotvil v článku 38 zákona o právach spotrebiteľov.

  Článok 38. Práva spotrebiteľov

  Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku

  3)

  pri ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaný predmet vyrobený podľa špecifikácie

  spotrebiteľa alebo na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

§ 8. Záverečné ustanovenia a opis možnosti využitia mimosúdnych postupov podávania sťažností a nápravy

 1. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva Zákazníka, ktorý je zároveň Spotrebiteľom, na ktoré má nárok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť tieto ustanovenia.
 2. Vo veciach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, sa uplatňujú ustanovenia poľského práva, najmä zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov(Zbierka zákonov 2014, položka 827 z 24. júna 2014) a zákona z 23. apríla 1964. – Občianskeho zákonníka (Zbierka zákonov 1964 č. 16 položka 93 v znení neskorších predpisov).
 3. Informácie o možnosti využitia mimosúdnych postupov podávania sťažností a nápravy zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach okresných (mestských) spotrebiteľských ombudsmanov, spoločenských organizácií, ktorých štatutárnymi úlohami je ochrana spotrebiteľa, krajských inšpektorátov obchodnej inšpekcie a na nasledujúcich webových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Spotrebiteľ má okrem iného tieto možnosti mimosúdneho vybavovania sťažností a nápravy:
 5. Stály zmierovací súd pre spotrebiteľov pôsobiaci pri obchodnej inšpekcii – možnosť požiadať o riešenie sporu vyplývajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy;
 6. krajský inšpektor obchodného inšpektorátu môže požiadať o začatie zmierovacieho konania na základe dohody až do vyriešenia sporu medzi zákazníkom a predajňou;
 7. okresný (mestský) spotrebiteľský ombudsman alebo spoločenská organizácia, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (napr. Zväz spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov). Poradenstvo poskytuje Federácia spotrebiteľov na bezplatnej spotrebiteľskej linke 800 007 707 a Združenie poľských spotrebiteľov na e-mailovej adrese porady@dlakonsumentow.pl.

Rapdach Sp. Z O.O
Ptaszkowa 957
33-333 Ptaszkowa
Tel: +48 888 444 517