Grant RES

Pripravili sme pre vás článok o grante GRANT RES, ktorý je cennou podporou pre záujemcov o inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka tejto dotácii môžete znížiť náklady na takúto investíciu a prispieť k ochrane životného prostredia. Pozrite si ho!

Baner szeroki przedstawiający balustradę fotowoltaiczną

Čo je to grant RES?

GRANT OZE je vládny program zameraný na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v Poľsku. Program okrem iného zahŕňa spolufinancovanie investícií do fotovoltaických zariadení, mikro veterných zariadení, geotermálnych zariadení a malých vodných elektrární. Program RES GRANT umožňuje poskytovanie spolufinancovania vo forme nenávratných dotácií, úhrady časti investičných nákladov alebo zvýhodnených úverov. Výška spolufinancovania závisí od typu a veľkosti zariadenia, ako aj od vojvodstva, v ktorom sa investícia realizuje. Program je financovaný z Fondu rozvoja nízkouhlíkových technológií (NFOŚiGW) a jeho rozpočet je približne 1 miliarda PLN.

DOKEDY SA MÔŽE POUŽÍVAŤ?

Program funguje od roku 2019 a jeho cieľom je urýchliť prechod krajiny na udržateľnú a ekologickú výrobu energie. Výzva na predkladanie žiadostí sa začala 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2026 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. Finančnú podporu doplní Fond pre termomodernizáciu a obnovu a Doplnkový fond, ktoré sú napájané zo štátneho rozpočtu a spravuje ich Bank Gospodarstwa Krajowego.

KTO MÔŽE VYUŽIŤ GRANT OZE ?

Grant na OZE je určený rôznym skupinám príjemcov v závislosti od realizovaného programu. Zvyčajne sú určené pre:

• bytové spoločenstvá a družstvá,
• miestne orgány,
• združenia sociálneho bývania,
• iniciatívy v oblasti sociálneho bývania,
• obchodné spoločnosti,
• jednotlivci.

Dôležité: Grant môžu získať všetci investori/žiadatelia, avšak s výnimkou rozpočtových jednotiek a rozpočtových zariadení miestnej samosprávy.

DOTÁCIA – NA ČO SLÚŽI?

Grantový program OZE ponúka financovanie investícií súvisiacich s využívaním obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Tento grant možno použiť na nákup a inštaláciu fotovoltaických zariadení, slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel, veterných turbín, kotlov na biomasu a geotermálnych zariadení.

Okrem toho je grant na OZE k dispozícii aj na projekty súvisiace s modernizáciou alebo rozšírením už existujúcich zariadení na využívanie OZE a na projekty súvisiace so zavedením systémov energetického manažmentu, ktoré umožňujú efektívnejšie využívanie energie v podnikoch.

Environmentálny úver

Zelený úver je forma financovania, ktorá umožňuje požičiavanie na environmentálne účely, ako sú investície do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti alebo znižovania emisií skleníkových plynov. Takýto úver môžu poskytovať banky alebo iné finančné inštitúcie a je určený na podporu opatrení zameraných na ochranu životného prostredia.
Zelenú pôžičku, ktorá je tiež súčasťou opatrení plánovaných v rámci programu Európske fondy pre moderné hospodárstvo (FENG), poskytne banka poskytujúca pôžičku. Výška pomoci závisí od veľkosti podniku a miesta investície. Formou podpory je grant na splácanie zeleného úveru. Investori však musia realizácii projektu predchádzať energetický audit, ktorý zdôvodní potrebu a rozsah zavedených riešení.

AKO NAPLÁNOVAŤ INŠTALÁCIU NPOWER V BYTOVOM DOME?

Plánovanie inštalácie OZE (obnoviteľných zdrojov energie) v bytovom dome si vyžaduje niekoľko krokov. Nižšie uvádzam základné kroky, ktoré je potrebné dodržať na úspešné vykonanie inštalácie:

Posúdenie energetickej hospodárnosti budovy – mal by sa vykonať energetický audit budovy, aby sa určila energetická hospodárnosť budovy a typy technológií OZE, ktoré sú najvhodnejšie na použitie.

Výber vhodných technológií – na základe výsledkov energetického auditu vyberte vhodné technológie OZE, ktoré budú pre budovu najefektívnejšie. Možnými riešeniami sú napríklad solárne tepelné kolektory, tepelné čerpadlá, veterné mlyny alebo fotovoltické panely.

Získanie súhlasu bytového družstva – pred začatím inštalácie je potrebné získať súhlas bytového družstva. Vyžaduje si to konzultácie a odhad nákladov s uvedením prínosov a nákladovej efektívnosti OZE.

Výber dodávateľa – vyberte si overeného dodávateľa, ktorý je schopný poskytnúť vhodné technológie a vykonať inštaláciu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Príprava technickej dokumentácie – pred inštaláciou sa musí pripraviť kompletná technická dokumentácia a získať všetky potrebné povolenia.

Inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky – posledným krokom je inštalácia a uvedenie zariadenia OZE do prevádzky podľa technických požiadaviek.

Treba poznamenať, že tento proces je zložitý a vyžaduje si znalosti a skúsenosti. Preto naša spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou Create & Business, ktorá ponúka poradenstvo a pomoc pri získavaní grantov. To znamená, že celý proces podania žiadosti a vybavenia formalít súvisiacich s dotáciou bude prebiehať profesionálne a efektívne.

Baner Jak zamowic balustradę fotowoltaiczną w firmie Rapdach

Pridaj komentár