Zásady ochrany osobných údajov

 1. Zákazník vyplnením nákupného formulára a zaškrtnutím políčka pri príslušnom vyhlásení súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(Úradný vestník EÚ. L. 2016, č. 119, s. 1) a zákonom z 10. mája 2018. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) a zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002r. (Zbierka zákonov 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov).
 2. Správcom osobných údajov je Rapdach.com
 3. Správca údajov poveril spracovaním osobných údajov spoločnosť Rapdach Paulina Rapacz, kontaktné údaje: 504 877 885, kontakt@rapdach.pl
 4. Zhromažďujú sa len osobné údaje, ktoré zákazník poskytol dobrovoľne. Údaje sa spracúvajú na účel nevyhnutný na vykonávanie ustanovení týchto obchodných podmienok, najmä:
  1. uzavretie kúpnej zmluvy na objednaný tovar,
  2. dodanie tovaru objednaného zákazníkom zákazníkovi ,
  3. vystaviť doklad potvrdzujúci predaj tovaru, faktúru DPH,
  4. zaznamenávať transakcie v počítačovom účtovnom systéme obchodu počas obdobia vyžadovaného zákonom a uchovávať osobné údaje v počítačovom účtovnom systéme s cieľom poskytnúť históriu obchodných transakcií obchodu,
  5. ukladanie osobných údajov zákazníka do databázy zákazníkov.
 5. S dodatočným súhlasom zákazníka môžu byť zhromaždené osobné údaje použité aj na propagačné a marketingové účely, vrátane najmä prezentácie obchodnej ponuky obchodu zákazníkovi a ďalších marketingových informácií týkajúcich sa obchodu.
 6. Ak sa zákazník pri registrácii alebo pri zadávaní objednávky prihlási k odberu newslettera a súhlasí s jeho zasielaním (súhlasí so zasielaním obchodných informácií elektronicky), je potrebné uviesť len e-mailovú adresu, na ktorú mu budú zasielané obchodné informácie od správcu. Zákazník sa môže zo zasielania takýchto informácií kedykoľvek odhlásiť prihlásením sa do svojho účtu v obchode alebo kliknutím na odkaz na odhlásenie umiestnený v pätičke každého newslettera.
 7. Údaje, ktoré poskytnete pri zadávaní objednávky, spracúvajú v uvedenom rozsahu aj tieto subjekty: vaše meno, adresa, telefón, e-mail uvedený ako adresa na doručenie sa zasiela prepravným spoločnostiam vo forme prepravného štítku/listov, ktoré sú zároveň objednávkou na doručenie. V závislosti od zvoleného typu zásielky sa odovzdávajú:
  1. dopravné/logistické spoločnosti
  2. pre menšie pozemky – INPOST
 8. Zákazník má právo kedykoľvek nahliadnuť do obsahu svojich osobných údajov a právo na ich opravu a vymazanie;
 9. Správca informuje, že Zákazník nie je povinný poskytnúť svoje osobné údaje, avšak odmietnutie poskytnutia týchto údajov bude brániť riadnemu poskytovaniu služieb uvedených v Pravidlách a Prevádzkovom poriadku a služieb vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi Obchodom a Zákazníkom.
 10. Zhromaždené údaje sú starostlivo chránené v súlade s platnými právnymi predpismi. Správca vynakladá maximálne úsilie na to, aby uložené údaje podliehali primeranému stupňu zabezpečenia.
 11. Obchod používa súbory cookie. Keď zákazník navštívi webovú stránku obchodu, systém obchodu odošle do počítača zákazníka aspoň jeden súbor cookie na jednoznačnú identifikáciu prehliadača. Server Obchodu automaticky zaznamenáva informácie odoslané prehliadačom Zákazníka počas prezerania stránok. Záznamy servera môžu obsahovať informácie, ako je webová požiadavka, IP adresa, typ a jazyk prehliadača, dátum a čas požiadavky. Tieto informácie nám umožňujú zlepšovať kvalitu našich služieb prostredníctvom identifikácie a ukladania preferencií zákazníkov a sledovania trendov, napríklad spôsobu vyhľadávania na našich stránkach. Zákazník sa môže rozhodnúť, že nechce dostávať súbory cookie, a tak zostane anonymný, hoci tým, že neumožní registráciu súborov cookie, obchod nebude môcť identifikovať zákazníka ani jeho preferencie. Podrobné informácie o súboroch cookie sú uvedené v Zásadách používania súborov cookie.
 12. Obchod informuje zákazníkov, že služby ponúkané prostredníctvom obchodu sa poskytujú prostredníctvom verejnej internetovej siete. V súvislosti s vyššie uvedeným obchod upozorňuje zákazníkov na skutočnosť, že využívanie služieb obchodu môže byť spojené s rizikom zásahu tretích strán do prenosu údajov zasielaných prostredníctvom internetu medzi obchodom a zákazníkom.
 13. Informácie o pravidlách a spôsoboch zaznamenávania, zabezpečenia a sprístupnenia obsahu uzavretej zmluvy druhej strane zo strany obchodu:
  1. Obsah uzatvorenej zmluvy sa zaznamená, zabezpečí a sprístupní zaslaním príslušného e-mailu po uzatvorení kúpnej zmluvy.
  2. Obsah uzatvorenej kúpnej zmluvy sa eviduje, zabezpečuje a sprístupňuje zákazníkovi zaslaním obsahu uzatvorenej zmluvy na poskytnutú e-mailovú adresu alebo poskytnutím špecifikácie objednávky a dokladu o kúpe zákazníkovi.
  3. Obsah uzatvorenej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v systéme IKT poskytovateľa služieb a je k dispozícii na akúkoľvek žiadosť klienta.